Werkgevers zien niets in Pvda-plan voor minima

De Volkskrant 26 mei 2008


VNO-NCW: De echte problemen op de arbeidsmarkt worden niet aangepakt.
Meeste politieke partijen reageren positief op PvdA-plan.
Van onze verslaggeefster Yvonne Doorduyn

DEN HAAG Werkgevers zien niets in het PvdA-plan om alle arbeidsgehandicapte minima in één uitkering onder te brengen en naar vermogen aan de slag te helpen. 'Ouderwetse arbeidsvoorziening via de staat', oordeelt werkgevers-club VNO-NCW. 'De echte problemen op de arbeidsmarkt worden niet aangepakt.'
Het initiatief Kansen geven, kansen grijpen dat de nieuwe PvdA-fractievoorzitter Mariëtte Hamer zaterdag presenteerde, staat of valt met de steun van het bedrijfsleven. Daar moet het gros van de benodigde banen vandaan komen. De PvdA pleit voor bemiddeling naar regulier werk: met een loonkostensubsidie, jobcoach of werkplekaanpassingen moeten gehandicapten op de werkvloer volgens Hamer 'de normaalste zaak van de wereld worden'.
De werkgevers willen waar het kan banen leveren, maar zijn niet enthousiast over de aanpak via de overheid. 'Dat hebben we decennia lang geprobeerd en dat is mislukt', stelt een woordvoerder van VNO-NCW.
Politiek Den Haag reageert positiever. 'De geest van het plan - zoveel mogelijk mensen aan het werk - deel ik volledig', zegt CDA-Kamerlid Van Hijum. 'De vrijblijvendheid eraf, dat is een goede ontwikkeling.' Het CDA wil echter geen stelselwijziging zoals de PvdA voorstaat, en al helemaal niet dat de verantwoordelijkheid bij gemeenten komt te liggen in plaats van bij het UWV.
De PvdA wil de jeugd-WAO (Wa-jong), bijstand, sociale werkvoorziening en uitkeringen aan gehandicapte ondernemers samenvoegen en laten uitvoeren door gemeenten. Wie echt niet kan werken, krijgt een uitkering op 75 procent van het minimumloon. Ieder ander moet met een loon-aanvulling aan het werk. Volgens
Hamer moet het zo lukken in tien jaar 50 duizend extra mensen aan het werk te krijgen. Ze wil erop afgerekend worden ook. 'Dit is de PvdA a la Mariëtte.'
De ChristenUnie noemt het een 'interessante gedachtengang'. 'Wij zijn ook voorstander van vereenvoudiging', zegt Kamerlid Ortega. Ook de ChristenUnie wil de verantwoordelijkheid echter bij het UWV houden.
Vanuit de oppositie klinken vooral positieve geluiden. De VVD is gecharmeerd van het idee de uitvoering te decentraliseren naar gemeenten. 'Dat blijkt bij de bijstand goed te werken', stelt Kamerlid Weekers. Wel zijn de liberalen kritisch over gesubsidieerd werk. 'Dit moeten niet honderdduizenden Melkertbanen worden', aldus VVD'er Blok.
Ook vindt hij dat de PvdA de keuringseisen - wie komt in aanmerking voor een uitkering? - ter discussie moet durven stellen. 'Alleen
dan kun je wat doen aan de groei van het aantal uitkeringen'.
De SP en ook de vakcentrale FNV, herkennen veel van hun eigen ideeën in het PvdA-plan. 'Het gaat de goede kant op', constateert SP-Kamerlid Ulenbelt. 'Niet zo liberaal meer, meer overheidsbemoeienis. Een koersverandering van Hamer ten opzichte van Bos.' Al zou de PvdA volgens de SP'er nog net een stapje extra kunnen zetten: 'Quota voor bedrijven, zodat ze verplicht gehandicapten in dienst nemen.'
Volgens FNV-bestuurder Hartveld versterkt het PvdA-plan de kansen op werk voor zwakkeren in de samenleving zonder afbreuk te doen aan hun inkomenspositie.
Ook de FNV plaatst kanttekeningen bij de grote rol die de PvdA toekent aan de gemeenten. 'Wij zien meer in versterken van het UWV, waarbij de rol van reïntegratiebedrijven wordt beperkt. De kennis over de groep werkzoekenden met een arbeidsbeperking is bij gemeenten afwezig.'
Kansen geven, kansen grijpen

De nieuwe aanpak

Het gaat goed in Nederland


De "nieuwe" inbreng van de Pvda moet ervoor zorgen dat de Wajongers aan het werk komen en niet te vergeten dat de mensen die daar voor moeten zorgen een stok krijgen om mee te slaan. Maw geen vrijblijvendheid maar dwang.
De neo Calvinistische aanpak van de Pvda onder aanvoering van Aboutaleb, die meent dat mensen niet meer weten wat het is om om 6 uur op te staan om naar hun werk te gaan… waar haalt deze man het vandaan en waar haalt hij de moed vandaan om deze calvinistische benadering over het Nederlandse volk uit te storten. We hebben het Calvinisme met al haar gruwelijkheden achter ons!
Niet dus.
De titel alleen al kansen geven, kansen grijpen.
Alsof een mens niet meer is dan een koopjesdief!
Op kostschool in de 60 er jaren werden wij al geconfronteerd met het volgende dilemma: Een vader van een groot gezin werkt bij een drukkerij. Op een goede dag moet de vader pornoboekjes gaan drukken. Daar verdienen we veel aan zegt de baas. Wat moet de vader doen? Zijn eigen geweten volgen en daardoor zijn gezin brodeloos maken, of toch maar tegen zijn geweten in doorwerken?
De Pvda gaat ervan uit dat mensen geen geweten hebben, dat het slaven zijn, die je met de juiste middelen wel kunt bewegen aan het werk te gaan.
En dat moet dan regeringsverantwoordelijkheid dragen?
Verder vergeet de Pvda, dat er mensen moeten zijn die het beleid gaan uitvoeren.
Dat betekent dat er deskundigheid moet zijn.
En gelooft de Pvda nu dat de ambtenaren die dit beleid moeten vormgeven de deskundigheid in huis hebben?
Verder is het nogal cru om door iemand, de ambtenaar, die erom bekend staat niets te doen, gedwongen te worden aan het werk te gaan.
Een volkomen ondoordacht plan dus.
Nederland is allang toe aan een wettelijk gegarandeerd basisinkomen.
Zodra dit gerealiseerd is vallen alle oneigenlijke controlemechanismen weg.
Je moet eens zien wat dat een geld oplevert en hoeveel frustraties en daardoor ook ziektes wegvallen.
Mensen zijn vrij bovenop dit basisinkomen te gaan werken.
Direct gevolg van deze maatregel is dat de ondernemers, die per definitie niet sociaal voelend zijn veel goedkoper aan werkkrachten kunnen komen, want de basis is er al.
In de weinige gevallen, dat er toch nog mensen gehandicapt of niet buiten de boot dreigen te vallen, kan de overheid maatregelen treffen om de voorwaarden te scheppen.
Uitgangspunt moet zijn dat iedereen als hij of zij dat wil aan de bak kan komen.
Miljarden zijn uitgegeven aan re-integratie.
Wat heeft het opgeleverd?
De ondernemers in die wereld zijn er beter van geworden.
Als vrij mens met een eigen vrije wil, heb je alleen vanuit je eigen geweten een plicht om iets wel of niet te doen, je bent zelf verantwoordelijk.
Alle dwang van buitenaf maakt de mens on-vrij en ontneemt de mens de eigen verantwoordelijkheid.
Maar zo zie je dat we in Nederland nog heel ver afstaan van dit ideaal we hebben zelfs een leer-plicht-wet ingevoerd die zegt dat kinderen tot hun 18de jaar naar school moeten. Doen ze het niet dan worden ze door justitie achtervolgd.
De jeugdcriminaliteit neemt toe, wordt er dan in de kamer geroepen.
Een totale ontkenning van de eigen verantwoordelijkheid, met als gevolg dat een jeugd die in wezen helemaal niet crimineel is door de samenleving gecriminaliseerd wordt.
Het gaat erg goed in Nederland!


Home