Rekenkamer Diemen en Ouder-Amstel

De raad bestuurt de gemeente, zo ook in Ouder-Amstel. Daarbij kan zij gebruik maken van kaderstellende en controlerende bevoegdheden opdat het dagelijks bestuur het programma 2006 - 2010 aansluitend op raadsbesluiten ook uitvoert.

Gebruik van genoemde raadsrechten gaat in Ouder-Amstel als vanzelfsprekend. Debat vindt amper plaats en dat terwijl meerdere activiteiten van het programma binnen de gemeenschappen van Ouderkerk a/d Amstel, Duivendrecht en Waver gevoelig liggen.

Veel onvrede bij burgers manifesteert zich onder meer bij veiligheid en handhaving, ruimtelijke ordening, milieu, openbare ruimte, verkeer en vervoer, samenwerking met gemeenten en andere overheden. Natuurlijk gaat die onvrede aan de raadsleden niet voorbij maar acties blijven steken in woorden over het belang van burgerparticipatie om maar te zwijgen over hun communicatie met de burger.

De onmacht van de raad van Ouder-Amstel is schrijnend zichtbaar. In het bijzonder op momenten dat burgers de leden van PvdA,  CDA en D66 zien en horen. In plaats van te debatteren geven deze politici veelal de indruk bij het gedachtegoed van het dagelijks bestuur op visite te zijn. Van weinig meer betekenis is de inzet van de VVD'ers.

Een zorgelijke situatie die snel doorbroken moet worden immers Ouder-Amstel heeft recht op een raad die er voor de burgers toe doet en die het dagelijks bestuur bij de les laat blijven.

Een niet onbelangrijke voorwaarde daartoe is het door de raad serieus nemen van de Rekenkamer Diemen en Ouder-Amstel, een onafhankelijke stichting welke aan het lokaal bestuur van Ouder-Amstel is toegevoegd om de raad te helpen bij het toetsen van het beleid van het dagelijks bestuur.

Thans lijkt het er echter op dat de raad de rekenkamer liever kwijt dan rijk is. Maar dat kan niet want voor elke gemeente, dus ook Ouder-Amstel, wettelijk verplicht.

De vraag aan de raad is wat de redenen zouden kunnen zijn om de rekenkamer zo op afstand te houden. Is het misschien de onafhankelijke en kritische beoordeling over de uitbreiding van het gemeentehuis? Zijn het de kosten? Vinden de leden van het dagelijks bestuur de deskundigen van de rekenkamer soms pottenkijkers? Of heerst er bij de raad het idee inbreng van de rekenkamer overbodig te vinden?

Maar goed, op verzoek van de raad heeft de rekenkamer besloten in 2009 onderzoek te doen naar 'Communicatie met de burger'.

De (niet bepaald scherpe) onderzoeksvraag luidt:

"Wat was het doel van de gemeente Ouder-Amstel bij de gekozen communicatieaanpak, is deze aanpak doeltreffend gebleken en is het proces doelmatig opgezet en uitgevoerd?"

Bij de onderzoeksvraag komen subvragen als:

"Wordt met de inbreng van de burger voldoende rekening gehouden? Welke communicatiemiddelen zijn gebruikt en waarom zijn die gekozen?"

Eind september heeft de rekenkamer het feitenonderzoek naar de 'Communicatie met de burger' uitgevoerd. Nu volgen twee maanden voor ambtelijk en bestuurlijk wederhoor. In december 2009 wordt de neerslag van het onderzoek aan de raad aangeboden.

Nu maar hopen dat de rekenkamer betekenisvolle informatie en plausibele oordelen over het door het gemeentebestuur gevoerde beleid voor het voetlicht zal brengen. En dat in december een debat volgt waar de vonken van afspringen.

Wordt het contract met de Rekenkamer Diemen en Ouder-Amstel voortgezet?

 
Het water stijgt de mondige burger in Ouder-Amstel tot aan de lippen.


Chris van der Linden,
Duivendrecht, 4 oktober 2009


Duivendrecht