Chris van der Linden
Jupiter 5
1115TK Duivendrecht

Duivendrecht, 13 november 2009

Aan de Gemeenteraad van Ouder-Amstel
Postbus 35
1190 AA Ouderkerk aan de Amstel

Betreft: zienswijze op Ontwerpbestemmingsplan Dorpshart Duivendrecht dd 211009Geachte leden van de gemeenteraad,

Algemeen

Ik ben Chris van der Linden en bewoon een appartement in de flat Jupiter van de wijk Zonnehof te Duivendrecht.

Aanleiding

Naar aanleiding van het door u opnieuw ter visie gelegde Ontwerpbestemmingsplan Dorpshart Duivendrecht dd 21 oktober 2009 (plan) reageer ik uit grote bezorgdheid.

'Zonnehof'

Het gaat mij om de in het plan door u gewenste andere bestemmingen op gronden in de wijk Zonnehof welke in het noorden begrensd worden door de flat Saturnus en Woonzorgcentrum 't Reijgersbosch, in het oosten door de Kloostersingel, in het zuiden door de Astronautenweg en in het westen door het wooncomplex Jupiter.
In het vervolg van mijn reactie noem ik deze gronden en dit gebied 'Zonnehof'.

In deze zienswijze baseer ik mij op de voorschriften, de toelichting en de kaart van het vigerende Bestemmingsplan Duivendrecht West 1967, op een rijtje:
"        Voorschriften deel uitmakende van het bestemmingsplan "Duivendrecht West 1967" van de gemeente Ouder-Amstel dd 16 april 1968 en goedgekeurd door Gedeputeerde Staten van Noord-Holland dd 24 juni 1969.
"        Toelichting bij het bestemmingsplan "Duivendrecht West 1967" van de gemeente Ouder-Amstel dd 16 april 1968.
"        De kaart van het bestemmingsplan "Duivendrecht West 1967" van Bureau Wieger, Bruin, Vink en Van de Kuilen dd 21 april 1967.

Gezondheid

Om redenen van gezondheid wil ik dat u voor een nieuwe inrichting van 'Zonnehof' het Bestemmingsplan Duivendrecht West 1967 in acht neemt en toepast. In feite dus een groene omgeving waarin park, basisscholen, tussen- en naschoolse opvang, min of meer beschermde speelterreinen en een wandelroute waarlangs bankjes. Allemaal voorzieningen die op deze gronden bijdragen aan woonkwaliteit voor helaas slechts een deel van de woonomgeving 'Zonnehof'. Immers een woonkwaliteit die de andere zijde van de wooncomplexen Jupiter, Saturnus en 't Reijgersbosch ontbeert. Wat onder meer een gevolg is van de A10, de hofleverancier van luchtvervuiling en alsmaar toenemende geluidsoverlast. 
Ook voor bewoners 'Zonnehof' is behoud van groen onontbeerlijk. Groen dat door u en de woningstichting al jaren systematisch verwaarloosd is. Terwijl jong én oud juist in dit groen de mogelijkheid zouden moeten hebben te recreëren en/of een ommetje te maken.
Luchtvervuiling  en geluidsoverlast vanaf de A10 en de Johannes Blookerweg zijn zo toegenomen dat Zonnehuisgroep Amstelland al enkele jaren geleden besloten heeft op de huidige locatie af te zien van nieuwbouw Woonzorgcentrum 't Reijgersbosch. 
Zonnehuisgroep Amstelland geeft daarmee aan dat de kwaliteit van de leefomgeving in de nabijheid van het huidige Woonzorgcentrum 't Reijgersbosch onder de maat is.
Voornoemde organisatie heeft hiermee tevens het signaal afgegeven de gezondheid van alle aan haar zorgen toevertrouwde ouderen zeer belangrijk te vinden.

Raadsvoorstel 2005/48 en uw aantoonbare bestuurlijke onbetrouwbaarheid

Behalve om redenen van gezondheid is er nog een reden waarom ik voor 'Zonnehof' een beroep doe op rechten ontleend aan het Bestemmingsplan Duivendrecht West 1967. Het betreft het raadsvoorstel nummer 2005/48, het verslag van de bespreking van dit raadsvoorstel in de commissie ruimte van 24 november 2005 onder het kopje "Nadere uitwerking Centrumplan Duivendrecht" én uw besluit overeenkomstig het voorstel in de raad van 15 december 2005. Voornoemd raadsbesluit ligt dus formeel vast, is leidraad voor de planontwikkeling en tevens voor iedereen een houvast. Maar terwijl u de wethouder ruimtelijke ordening toestaat, anders dan het raadsbesluit stelt, vrijelijk te rommelen, gaat u mij en inwoners 'Zonnehof' achteloos voorbij. Immers in tegenstelling tot wat u beweert is mij tot op heden van bewonersinspraak tijdens de planontwikkeling niets bekend.
Wel word ik in oktober 2007 op de hoogte gesteld van de "Nota van Uitgangspunten Centrumplan Duivendrecht op Hoofdlijnen".
Ik constateer dat uitgangspunten voor wonen, werken en voorzieningen aansluiten op de keuzes in het raadsbesluit van eind 2005. Ook in de voorwaarde van minimaal 85 koop- en huurwoningen, waarvan de ruimtebehoefte niet meer dan 10.500 m², kan ik meegaan. Het motief dat de koop- en huurwoningen nieuwe maatschappelijke voorzieningen mogelijk maken overtuigt. De woningen zijn tenslotte kostendragers voor hetgeen u wilt realiseren. Daarbij komt ook nog eens de toelichting dat de bouw van deze woningen op het Dorpsplein zal plaatsvinden ten faveure van 'Zonnehof'.
Inzake de stedenbouwkundige uitgangspunten constateer ik vaagheid. Om redenen van oncontroleerbare interventies maak ik mij zorgen. Daartegenover staat rust daar de maatschappelijke consultaties hebben geleid tot het uitgangspunt dat bestaande kwaliteiten van het park 'Zonnehof' behouden moeten blijven.
Amper een maand later kondigt de wethouder een bescheiden tentoonstelling over een nieuw dorpshart voor Duivendrecht aan. Ik stel me voor dat de tentoonstelling aansluit op de inhoud van de nota en mede gedragen wordt door aanbevelingen uit de maatschappelijke consultaties. Ook stel ik me voor dat deze tentoonstelling past in de werkstroom op weg naar het spve, de inspraak en het informeren van burgers. 
Het is 24 november 2007. In het dorpshuis laten wethouder en projectmedewerkers  van het nieuwe dorpshart voor Duivendrecht een maquette zien. Dit schaalmodel  toont door hen bedachte ruimtelijke inrichting op gronden van een stuk 'Zonnehof', een deel Kloostersingel en het 'Dorpsplein inclusief  omringende straten'. Daar omheen staan informatieborden, een tv met een programma waarop tekst en uitleg over het tentoongestelde en op meerdere tafeltjes ligt informatiemateriaal. Het is een komen en gaan van belangstellenden. Tenslotte kunnen bezoekers alvorens te vertrekken meedoen aan een enquête.
De maquette toont tot mijn schrik op locatie 'Zonnehof' bouwblokjes brede school, multifunctioneel dorpshuis en een appartementencomplex. Boven de maatschappelijke voorzieningen zijn meerdere woonlagen gesitueerd.
Projectmedewerkers lichten toe dat de parkeerplaatsen half ververdiept onder de  maatschappelijke voorzieningen en het appartementencomplex komen en deels het maaiveld van 'Zonnehof' vullen.
Te zien is dat de Satellietbaan langs de wooncomplexen Jupiter en Saturnus loopt, dat het bomenlaantje langs de Kloostersingel verdwenen is, dat over zo'n 150 meter de waterloop van diezelfde singel versmald is en dat die versmalling gepaard gaat met verstening/verharding van de oevers.
De door de wethouder zichtbaar gemaakte bedoelingen en intenties betekenen voor 'Zonnehof'  verstening door brede school met speelplekken, enkele plek met boom en ronde bank, nog onbekend aantal koop- en huurwoningen uitstijgend boven de 85, multifunctioneel dorpshuis en buurtweg waarlangs parkeerplaatsen. Van een relatie tussen uitgangspunten in de "Nota van Uitgangspunten Centrumplan Duivendrecht op Hoofdlijnen" en de verbeelding op de maquette is geen sprake.

Feitelijk bent u vanaf 2008 inzake een nieuw dorphart voor Duivendrecht doorgegaan met aantoonbare bestuurlijke onbetrouwbaarheid. Voor mij is dat onbegrijpelijk en ik kan daarin ook niet berusten.

Aanbevelingen

Op grond van een ongezonde leefomgeving en uw bestuurlijke onbetrouwbaarheid verzoek ik:

-        Bezin u opnieuw op de inhoud van het Ontwerpbestemmingsplan Dorpshart Duivendrecht dd 21 oktober 2009;
-        Situeer, zoals vermeld in het raadsvoorstel 2005/48, en herhaald in de "Nota van Uitgangspunten Centrumplan Duivendrecht op Hoofdlijnen" het multifunctionele dorpshuis op het Dorpsplein;
-        Schrap woningbouw in 'Zonnehof';
-        Pas het vigerende Bestemmingsplan Duivendrecht West 1967 inzake 'Zonnehof' onverkort toe;
-        Geef inspraak.

In afwachting van uw antwoord,
Vriendelijke groet,


Chris van der Linden


Afschriften:
Leden van de gemeenteraad en Website Buurtlink onder postcode 1115..Duivendrecht