Geen Rechten Algemene Inleiding

In Nederland komen cq zijn er steeds meer mensen, vooral aan de onderkant van de samenleving, die er geleidelijk achter komen dat zij helemaal "geen rechten "hebben.

Daarmee wordt dan bedoeld dat zij eigenlijk nergens echt aanspraak op kunnen maken, want steeds kunnen ambtenaren hen chanteren om hen te dwingen dingen te doen die zij eigenlijk niet willen, omdat anders hun uitkering wordt gekort of ingehouden.
Daarmee wordt dan de basis onder hun bestaan weggeslagen.

De vraag is hier allereerst: wat is eigenlijk een Recht?
Om wat informatie te verzamelen over dit onderwerp kunt u zo terecht op de Wikipedia.
Ikzelf heb indertijd op de Bestuursacademie gezeten, en ben daar al tot de conclusie gekomen dat er vrijwel nergens een inhoud staat van het begrip Recht.
Ook op Wikipedia staat wel waar het Recht zich zoal mee bezighoudt, maar wat een Recht eigenlijk is, staat nergens.

Daarom formuleer ik het hier zo:
        een Recht is iets dat niet door een of andere vorm van overheid of semi-overheid
        kan worden afgepakt, geheel of gedeeltelijk,  en waarvan een ambtenbaar of
        werknemer van een Zelfstandig Bestuurs Orgaan het uitoefenen van dat recht ook
        niet kan hinderen of blokkeren.

Zoals u kunt zien in het artikel in Wikipedia over Recht worden er een heleboel soorten rechten onderscheiden, en een centrale vraag is dan steeds: is het Recht iets wat parallel loopt aan een Wet ?

Daar wordt dan geen duidelijk antwoord op gegeven, maar ik heb dat wel :

Er zijn rechten, die niet in een Wet staan, en die zelfs door een Nederlandse Wet worden tenietgedaan.
Dat zijn de rechten die staan in het Handvest van de Mensenrechten van de VN.

Het Handvest van de Mensenrechten van de VN is in Nederland niet geldig, ik herhaal NIET geldig.
Dat is een schandaal, waar niemand van de politiek over wil praten, laat staan er iets aan doen.

Dat het Handvest van de VN, een vorm van internationaal Recht, niet geldig is, heeft het gemeen met andere vormen zoals het Europees Verdrag voor Mensenrechten.

Dat internationale verdragen in Nederland niet geldig zijn voor gewone burgers, staat in onze Grondwet, artikel 120.
Daar staat dat een Rechter gewone wetten niet mag toetsen aan internationale wetten en verdragen, maar ook niet aan de Grondwet ZELF.  ..!!!!
Dat is niet alleen raar, dat betekent dat gewone burgers voor de Rechter zelfs geen beroep kunnen doen op onze eigen Grondwet.
Ik weet dat uit ervaring: ik heb 2 x voor de Bestuursrechter gestaan, en geprobeerd mij te beroepen op de Grondwet en op Internationale Verdragen voor Mensenrechten, en toen legde de rechter mij uit dat ik dat niet kon, omdat die hier niet geldig zijn.

Als je het zelf niet meegemaakt hebt, geloof je het niet.

Ook heb ik in 1981 een klein half jaar op de Bestuursacademie in Tilburg gezeten, en daar kregen wij les van een bekende Brabantse Burgemeester.

Die zei: het Nederlandse rechts en Wets-systeem is heel eenvoudig:
-        aan de ene kant heb je de vrijheden, de dingen die mogen. Daar zijn dan uitzonderingen op, en dat zijn er zoveel, dat het resultaat is, dat de dingen die mogen daardoor juist niet mogen.
-        Aan de andere kant heb je de Verboden, de dingen die niet mogen. Daar zijn dan weer uitzonderingen op, en wel zoveel, dat  het resultaat is dat de dingen die Verboden zijn, eigenlijk toch wel zijn toegestaan.
-        Om nu uit te zoeken wanneer de Vrijheden eigenlijk niet geldig zijn, en wanneer alles wat Verboden is eigenlijk wel is toegestaan, heb je niet een jurist en advocaat nodig, maar een hele batterij van die lui. En omdat die alleen te betalen zijn voor rijke particulieren en voor internationale bedrijven, kan een gewone burger daar niet aan toe komen.
-        Het resultaat is dat we eigenlijk geen Rechtsstaat hebben, maar wel een klassenmaatschappij …!!

Ik kon het eerst niet geloven wat hij daar zo even plompverloren zei, maar in de afgelopen 25 jaar is het me duidelijk geworden dat het wel degelijk zo is. 

In de opsomming van Wikipedia in soorten Wetten en rechten, komen voor  de Sociale Rechten.
Maar wat helemaal ontbreekt in ons land, zijn de Economische rechten.
Dat die elders in de wereld wel bestaan, bracht mij er toe te zoeken naar het bestaan van die Economische Rechten in Nederland, maar die kan ik hier nergens vinden.

Daarom formuleer ik het hier zo:
Economische rechten zijn de rechten om zelf in het eigen levensonderhoud te voorzien op de plaats en de tijd die ik ter beschikking heb en op een manier die voor mij uitvoerbaar is, zonder dat een of andere vorm van overheid de bevoegdheid heeft mij daarin te hinderen of te blokkeren, bv door het eisen van vergunningen, het verbieden via bestemmingsplannen,  of op welke andere manier ook.

Ik woon in een woonwijk uit de jaren 70 van de vorige eeuw, waarin het bestemmingsplan zowat alle economische activiteiten verbiedt. Ik heb de mogelijkheid een winkel te openen en zaken te verkopen, maar dat is in deze wijk al 20 jaar verboden.

Het is duidelijk dat dit soort verboden in strijd zijn met de Economische Rechten, zoals die ook in de Mensenrechten van de VN staan, maar in Nederland mag een Gemeenteraad en een College van B&W mensen gewoon hun economische rechten afpakken.
Veel mensen vinden dit gewoon, maar dit is eigenlijk helemaal niet gewoon, integendeel.

Een andere vorm van Economisch Recht is het Eigendomsrecht. Dat staat in dit land niet eens in de Grondwet, maar dat terzijde.
Het eigendomsrecht was vroeger rechtlijnig en duidelijk, maar in de afgelopen 50 jaar is het op allerlei manieren helemaal uitgehold.

Het resultaat is bv, dat ik in principe wel het Eigendomsrecht heb van mijn grond en woning, maar dat in de praktijk de Gemeente en andere overheden bepalen wat ik er mee mag en wat niet. Ik heb er zelf niks meer over te vertellen.
Ofwel: het eigendomsrecht van eigen woning en perceel waar het op staat, stelt eigenlijk niks meer voor.

Die vreemde premier Balkenende had het een tijdje geleden over de 17e eeuw en de VOC-mentaliteit.
Maar in die tijd bestonden er wel economische rechten, en de blokkerende politieke bureaucratie waar hij van aan het hoofd staat,
die bestond toen in het geheel niet.
Dat waren wel heeeeeeeeeeel andere tijden. ..!!!

Een andere vorm van Economisch Recht is het recht om op normale manieren aan het verkeer deel te nemen, bv om in het eigen levensonderhoud te voorzien.
Daarvoor heb je o.a. een Vergunning om auto te rijden nodig, normaal een Rijbewijs genoemd.
Maar daar heb je in dit land geen recht op, ook niet als je dat nodig hebt om naar je werk te gaan.
Maar als je geen rijbewijs krijgt, hoe kom je dan op je werk, als er geen OV komt?
Inderdaad. Helemaal niet.
Het feit dat ik al 18 jaar werkloos ben, en velen zonder Rijbewijs met mij, vindt hier een van de oorzaken.

Een andere belangrijk recht is het recht op Onderwijs, vooral het Beroepsonderwijs.

Artikel 26 van de Mensenrechten luidt als volgt:
1.        Een ieder heeft recht op onderwijs; het onderwijs zal kosteloos zijn, althans wat het lager en beginonderwijs betreft. Het lager onderwijs zal verplicht zijn.Technisch onderwijs en beroepsopleidingen zullen algemeen beschikbaar worden gesteld. Hoger onderwijs zal gelijkelijk openstaan voor een ieder, die daartoe de begaafdheid bezit.

Als je het goed leest staat er duidelijk: Technisch onderwijs en BEROEPSOPLEIDINGEN zullen ALGEMEEN beschikbaar worden gesteld.
En verder: het Hoger Onderwijs zal GELIJKELIJK openstaan voor een ieder die daartoe de begaafdheid bezit.

Op mijn 32 e kreeg ik geen toestemming om een Kadercursus Procestechniek te volgen. Argument: u bent te oud ..!!
Ja, op mijn 32e.
Op mijn 40 probeerde ik mij te laten inschrijven bij een aantal Hogescholen en Universiteiten. Ik werd overal geweigerd.
Argument: u bent te oud. ….!
Het werd mij dus onmogelijk gemaakt om een Beroepsopleiding te volgen, dus het werd mij ook onmogelijk gemaakt om aan een Beroepsdiploma te komen.

En waar  krijg je werk zonder Beroepsdiploma als je al boven de 40 bent , of zelfs boven de 50 ??
Inderdaad, nergens meer.

In Nederland is in een of andere Onderwijswet bepaald, dat je maar Recht hebt op Hoger en Beroepsonderwijs tot je 30e.
Dat is dus leeftijdsdiscriminatie.
Mensen die in een uitkering zitten, bv de WW, mogen geen dagopleidingen volgen, omdat ze dan zogenaamd niet beschikbaar zijn voor de Arbeidsmarkt, en dan heb je geen recht op WW.

Eerder in dit artikel vertelde ik dat ik in 1981 op de Bestuursacademie heb gezeten. Dat was een dagopleiding.
Na een maand of 4 kreeg ik van het toenmalige GAK een brief met de keuze: of je WW afgeven, of stoppen met de opleiding.
Aangezien de WW-uitkering toen mijn enige inkomstenbron was, omdat met vrouw met 2 kleine kinderen thuis zat, moest ik door die  GAK-chantage mijn beroepsopleiding afbreken, met als resultaat: nooit geen vast werk meer.

Leeftijdsdiscriminatie, dat is ook verboden in het Handvest van de VN, trouwens alle vormen van discriminatie.
Hier het bewuste artikel :
Artikel 2:
Een ieder heeft aanspraak op alle rechten en vrijheden, in deze verklaring opgesomd, zonder enige onderscheid van welke aard ook, zoals ras, kleur, geslacht, taal, godsdienst, politieke of andere overtuiging, nationale of maatschappelijke afkomst, eigendom, geboorte of ANDERE STATUS.

Dat laatste, andere status, daar gaat het om, want daar valt ook leeftijd onder.

In Nederland is er een Algemene Wet Gelijke Behandeling. Dat lijkt een mooie wet, maar er zijn 3 belangrijke gebieden waar die Wet niet over gaat, waar die wet niet geldig is.  Leeftijdsdiscriminatie mag niet als het gaat inzake arbeid, maar daarbuiten mag het wel.
Een schandaal, waar ook iedereen zijn mond ook houdt.
De drie gebieden waar  de Algemene Wet Gelijke Behandeling niet geldig is zijn:
-        de sociale uitkeringen
-        het onderwijs
-        het bouwen en wonen.

Dit heb ik niet van mijzelf, dit staat in een brief die ik een jaar of 10 geleden heb gekregen van de Commissie Gelijke Behandeling.
In die brief stond ook, dat ik dit niet rond moest bazuinen, want het was niet de bedoeling dat iedereen dit zou gaan weten ……!

Het hele systeem van zgn. sociale uitkeringen is geheel gebouwd op discriminatie.
Om dit te snappen, allereerst een uitleg wat discriminatie is.

Dit woord komt van discrimen, Latijn voor verschil. Discriminatie is verschil maken, en wel in BEHANDELING.
NU kun je gediscrimineerd worden door particulieren, maar omdat je dan uit kunt wijken, is dat meestal niet zo erg.
Discriminatie door een overheidssysteem, dat is wel erg, zeker als je daardoor uitgesloten wordt van  beroepsonderwijs, werk en inkomen.
Dat nu is in dit land aan de orde van de dag, en elke dag zijn honderdduizenden daar het slachtoffer van.

Veel mensen, vooral jongeren die ergens rechten studeren, zeggen dan: het recht op gelijke behandeling geldt alleen voor dezelfde gevallen. Tsja, dat is later in dit land toegevoegd, want eerder stond dat ook niet in de Grondwet.
Het is later toegevoegd, om te rechtvaardigen dat de Overheid hier de bevolking mag verdelen in groepen, soorten en klassen, en die vervolgens ongelijk mag behandelen.
Maar dat is nu juist wat volgens bovenstaande art. 2 NIET MAG.

Een voorbeeld.
Er zijn 10 werklozen. Allemaal werkloos, dus volgens mij allemaal dezelfde gevallen.
Werkloze 1 krijgt WW.
Werkloze 2 krijgt Bijstand.
Werkloze 3 krijgt WAO.
Werkloze 4 krijgt WIA.
Werkloze 5 krijgt ANW.
Werkloze 6 krijgt WAJONG.
Werkloze 7 krijgt een combinatie van WAO en Bijstand.
Werkloze 8 AOW.
Werkloze 9 krijgt een combinatie van AOW en Bijstand.
Werkloze 10 tenslotte krijgt helemaal niks, is een zgn NUG-ger, een Niet UitkeringsGerechtigde.

Dit hele systeem is dus een schoolvoorbeeld van discriminatie, en dus stomweg in strijd met het Handvest van de Mensenrechten van de VN.
De Nederlandse regering heeft indertijd dit handvest ondertekend, maar houdt zich er niet aan.

De normale situatie zou zijn, dat alle werklozen dezelfde sociale rechten hebben, dus allemaal dezelfde uitkering krijgen.
Dat kan ook, door alle uitkeringen zoals die nu bestaan, en alle combinaties, te vervangen door een Sociale Basis Uitkering.
Dus, niet te verwarren met een zgn. BasisInkomen.
Dat is onhaalbaar, maar het vervangen van alle huidige discriminerende uitkeringen door een Systeem van Sociale Basis Uitkeringen  geldig voor iedereen die aktief zoekt naar een normale baan cq normaal werk, maar dat niet te pakken kan krijgen, is wel degelijk haalbaar.
En het is nog veel goedkoper dan het huidige systeem.
In het huidige systeem kosten de uitkeringen zelf ongeveer 20 Miljard Euro, maar de hele ambtenarij ervoor en eromheen kost bijna 80 Miljard, dus bijna 4 x zo veel.
Als alle werklozen dezelfde uitkering krijgen, kan het overgrote deel van de ambtenarij ervoor en eromheen worden afgeschaft .
Dat is pas een besparing.

En dat niet alleen, maar dan zijn we eindelijk waar we wezen moeten: allemaal dezelfde sociale rechten.
Zoals eigenlijk verplicht is volgens de Mensenrechten.

Ik heb me al vaak kwaad gemaakt over Amnesty International. Die scheppen het verkeerde beeld dat er in Nederland geen Mensenrechtenschendingen zouden zijn.
Maar die zijn er elke dag, met miljoenen te gelijk.
Om de zoveel tijd bellen ze me op, en dan vragen ze me om lid te worden.
En dan vraag ik, wanneer ze eens aktie gaan voeren tegen de massale schendingen van de Mensenrechten in Nederland.
Omdat ze het dan niet begrijpen, leg ik het dan uit.
Kost een tijd, en kost hen geld.
Maar ze moeten blijven luisteren, ze mogen niet de haak er op gooien.
En dan vraag ik of ze dit door wil geven aan de directie, want het is wel een commerciële club.
Dan zegt ze heel zachtjes ja en dan gaat de haak er wel op…..!

Maar wat er allereerst moet komen zijn dus de Economische Rechten.
Het Recht om elke Economische aktiviteit te starten en te onderhouden die nodig is voor het eigen levensonderhoud en dat van het gezin, als er dat is, zonder dat de overheid dat mag hinderen of blokkeren, door voorafgaande eisen zoals vergunningen of verboden, zoals in bestemmingsplannen.  Dus ook zonder dat de Belastingdienst voorwaarden mag stellen, zoals nu.
Ondernemen is bedoeld voor de financiering van het eigen levensonderhoud, niet voor de financiering van de belastingdienst ….!!

Het heeft heel lang geduurd, voor ik inzag dat Economische Basisrechten eigenlijk deel uit maakten van het Recht op Persoonlijke Zelfbeschikking. Dat was een gewoonterecht, dat meer dan  duizend jaar heeft bestaan.
Het was niet vastgelegd in een wet, omdat dat vroeger, voor globaal 1800, ook niet kon.
Het Recht om je Eigen Zaken te regelen, was een onderdeel van de Privacy.
Privacy bestaat eigenlijk uit 2 delen:
1.        het beschermen van de persoonlijks levenssfeer, in de zin van gegevens.
2.        het recht om je eigen zaken te regelen, zonder overheidsinmenging. 

Dat laatste is dus verdwenen, samen met het verdwijnen van het Recht op Persoonlijke Zelfbeschikking.

Want vanaf de jaren '60 van de vorige eeuw, is er door de opeenvolgende socialistische kabinetten een zeer groot aantal wetten doorheen gejaagd,  die elk een klein stukje Economische Basisrechten vernietigden.
Met als resultaat dat er nu, in de 21e eeuw, helemaal niks meer van over is.
Elk onderdeel van het leven wordt beheerst door een Ministerie, in combinatie met Gemeente en Provincie, daarin bijgestaan door een 400-tal ZBO's.
Big Brother is niet alleen watching you, Big Brother speelt ook de baas.
De leden van de bovenlaag kunnen uitwijken, want ze hebben genoeg geld.
De leden van de onderlaag kunnen dat niet, die zitten klem.
Geen geld, en geen Rechten.
Dat zijn de moderne slaven van de bureaucratie.


Martin Schenkels.
62 jaar, 18 jaar werkloos.