Duivendrecht, 16 augustus 2009


Planschade

Alle gronden van de publieke ruimte in de wijk Zonnehof binnen de ring van de flat Saturnus, een deel Satellietbaan, een stuk van de Astronautenweg, de flat Jupiter en de garage Uranus behoren tot plangebied en bouwvlak ontwerpbestemmingsplan Dorpshart Duivendrecht.
Het bouwvlak zal vulling krijgen door dorpshuis waarin sportzaal, maatschappelijke voorzieningen, scholen en speelplaatsen, een paar honderd woningen, ruimte en voorzieningen voor boven- en ondergronds parkeren, toegangswegen, toefjes groen en enkele bankjes.  
Dit gegeven verontrust zozeer dat een bezoekje aan het gemeentehuis in Ouderkerk a/d Amstel ter bestudering van het vigerende bestemmingsplan Duivendrecht - West 1967 een logische stap is.
Het moet gezegd dat griffier, beleidsmedewerkster en de mevrouw achter de balie in het gemeentehuis service van de bovenste plank leverden.
In de ter inzage overhandigde documenten bevinden zich ook de voor dit moment, voor het hiervoor geduid Zonnehofgebied, geldende voorschriften. Meerdere keren wordt in deze voorschriften herhaald dat na realisering van de bestemming tuin of verhard terrein op de niet bebouwde delen moet worden aangelegd.
Deze wetenschap is belangrijk want rechtszekerheid. Voorts staat vast dat op grond van vergelijking het ontwerpbestemmingsplan Dorpshart Duivendrecht inwoners van Saturnus en Jupiter schade berokkent.
Een waardevermindering die forse krachttermen bij betrokkenen oproept.
Terecht, want de meeste nieuwe inwoners kozen vanaf begin jaren zeventig juist zeer bewust voor wonen in de Zonnehof vanwege bestendig prettig groen, ruimte voor sport en spel, een vastliggende en voor kinderen veilige ruimtelijke inrichting.
De ingebruikneming van de A-10 aan de buitenzijde der genoemde flats, zo'n achttien jaar later, was vervelend maar werd door het overgrote deel der inwoners voor lief genomen. Geluidsoverlast van de A-10 had echter wel tot gevolg het aanbrengen van dubbele beglazing. Voorts konden inwoners van Jupiter in toenemende mate geen gebruik meer maken van balkons. Terwijl inwoners van Saturnus om diezelfde geluidsoverlast verpozing op en nabij hun voordeur meden.
Serieuze aandacht voor luchtverontreiniging oa fijn stof is nog weer later op gang gekomen. De A-10 is een bron van vuil waarlangs de flats Saturnus en Jupiter. Maar waar de gemeente maatregelen neemt en voorzieningen toezegt de kinderen van de nieuwe brede school in de Zonnehof tegen fijn stof te beschermen laat zij het volledig afweten als het om de gezondheid van de inwoners van Saturnus en Jupiter gaat. 
Gelukkig heeft elke fractie, van PvdA, CDA en D66 tot en met VVD, voldoende tijd voor serieuze bezinning op het ontwerpbestemmingsplan. Hopelijk helpt de komst van een nieuwe plaatselijke partij de bewonersbelangen zorgvuldiger af te wegen.
Het kost wat kost scheppen van planologische zekerheden voor projectontwikkelaars en investeerders om een nieuw centrum voor Duivendrecht  te realiseren in het nadeel van honderden inwoners is asociaal.

Chris van der Linden


Duivendrecht