Container was gevuld met sauzen
Mensen onwel na gaslek in container
In het Gelderse dorp Haaften zijn tien mensen onwel geworden nadat gas dat uit een Argentijnse zeecontainer ontsnapt was.
Ziekenhuis
Het gebeurde op het terrein van een voedsel-distributiecentrum. Twee mensen zijn opgenomen in het ziekenhuis. De anderen patiënten konden na een controle door het ambulancepersoneel naar huis.
Saus
De container was gevuld met sauzen. Het vrijgekomen gas was waarschijnlijk gebruikt als ontsmettingsmiddel. Er wordt nog onderzocht om wat voor gas het gaat.

© RTLNieuws.nl
laatste wijziging:  26 september 2008   06:58Home
Het zoveelste incident.
Na Rotterdam en Wijchen nu dan Haaften.
Wanneer treedt de nederlandse overheid nu eens op?
Gifgassen in combibnatie met voedsel!
En weten ze al wat er voor gas in de andere gevallen gebruikt is? Missschien weten ze het wel maar wordt het niet openbaar gemaakt om de economie niet te schaden!
Nu komt dit schip zogenaamd uit Argentinie maar is dit geen dekmantel voor de Chinese inhoud?
Nu moeten we China niet in het verdom hoekje zetten maar we moeten wel maatregelen nemen dat dit niet weer gebeurt. De chinezen willen natuurlijk hun spullen ongeschonden leveren maar als dit gaat ten koste van onze gezondheid, dat lijkt me iets te ver gaan en de chinezen laten zelf met de melkcrisis zien dat het morele niveau intern een beetje aan de lage kant is. Het beste lijkt mij maatregelen in Europees verband.
MINISTER CRAMER VOERT ALSNOG MOTIE POPPE UIT
05-02-2009 � Minister Cramer (Milieu) gaat na zware druk van de Tweede Kamer alsnog de motie van SP-Kamerlid Remi Poppe uitvoeren. Dit zei ze donderdag tijdens een Kamerdebat. Volgens de motie die Poppe indiende met PvdA-Kamerlid Boelhouwer moeten in de Nederlandse havens jaarlijks tenminste 1000 containers gecontroleerd worden op de aanwezigheid van gifgassen. Als de containers een gevaar opleveren voor werknemers of consumenten moeten ze worden ontgast, teruggestuurd of in het uiterste geval moet de lading worden vernietigd. Remi Poppe: "De minister heeft zich de afgelopen tijd in alle bochten gewrongen om de motie niet uit te voeren. Het lijkt erop dat zij de belangen van de haven zwaarder laat wegen dan de volksgezondheid, maar nu lijkt ze dan toch overstag te zijn."

Er komt jaarlijks ongeveer 90.000 ton aan methylbromide en dichloorethyleen binnen via containers in de Nederlandse havens. Deze zeer agressieve giftige gassen zijn in Nederland al vele jaren verboden. Werknemers die de containers openen kunnen ziek worden van de gassen. Vorige jaar zijn enkele ongelukken gebeurd met zeer ernstige gezondheidsschade als gevolg.

Topambtenaren van de Douane, Inspectie Verkeer en Waterstaat, ministerie van VROM en de Voedsel en Waren Autoriteit hebben recent onder leiding van minister Cramer een convenant afgesloten waarmee hooguit 100 containers per jaar worden gecontroleerd op gifgas. De overige 900 worden gecontroleerd door de douane en de Inspectie Verkeer en Waterstaat. Poppe: "Deze containers worden echter niet geselecteerd omdat er een kans is op de aanwezigheid van gifgas, maar op valse merkjes, drugs en illegale dierhandel. De kans dat er gifgas in die containers aanwezig is, is daardoor veel kleiner. Cramer neemt dus een loopje met de wens van de Kamer en dat is onacceptabel."

Tijdens het Kamerdebat heeft Cramer onder zware druk toegezegd binnen twee weken met een voorstel te komen waarin daadwerkelijk 1000 containers per jaar worden gecontroleerd. Daarnaast moet zij dan meer duidelijkheid geven over het ontbreken van duidelijke wetten en regels die de controleurs nodig hebben om in te grijpen. Poppe: "Omdat ook deze wetten en regels niet op orde zijn, worden containers met gifgassen gewoon doorgelaten met hooguit een briefje erbij met 'Pas op'. Door het getreuzel van de minister hebben we inmiddels vele maanden vertraging. Dit is raar, want er ligt al jaren lang een kant- en klaar wetsvoorstel klaar op het ministerie van VROM om alles prima te regelen. Het wordt tijd dat deze minister wat meer daadkracht toont."
MIJLPAAL AAN MAAS: 10 MILJOEN CONTAINERS
23-11-2007
De Rotterdamse haven heeft als eerste Europese haven binnen één jaar 10 miljoen containereenheden (TEU) overgeslagen. Ter gelegenheid hiervan liet president-directeur Hans Smits van het Havenbedrijf Rotterdam vanmorgen op de ECT Delta terminal een speciaal beschilderde container verschepen. De box is bestemd voor één van Right To Play projecten in de wereld.
10.000.000 containers per jaar
er gaan er nu 1000 gecontroleerd worden
dat is 1% ?
nee 1% = 100.000 containers
dus 1000 is 0,01 % van alle containers die nederland binnenkomen...
Dit is waanzin er moeten veel grotere aantalen gecontroleerd worden en er moeten eenvoudige ventielen op containers aangebracht worden waardoor de controle eenvoudiger wordt.
Ook moet er voorschriften voor werknemers komen hoe met containers uit het buitenland om te gaan. Zo in de trand van: doe een gasmasker op
open de deuren en maak dat je wegkomt
kom na 48 uur terug met gasmasker haal de container leeg en laat de spullen nog eens 48 uur luchten.
Neem ook lucht monsters om achteraf de aard van het gifgas vast te stellen.

Laat onze zo gerenomeerde ondersoeksinstituten ook onderzoek doen naar andere vormen van ontsmetting en andere typen containers. Men kan de containers ook luchtledig zuigen dan heb je geen gifgas nodig.

En vergeet vooral niet om op Europees niveau maatregelen te nemen.
Vrijdag 27 februari 2009        

Zeecontainers met teveel ontsmettingsgas mogen de Rotterdamse haven per 1 mei 2009 niet meer verlaten. De containers mogen pas verder vervoerd worden als ze helemaal ontgast zijn.

Dit schrijft minister Cramer van Milieu in een brief aan de Tweede Kamer.

Aanpak
Nu mogen containers met teveel gas wel verder vervoerd worden, maar met een waarschuwing. Deze aanpak verminderde het aantal gevaarlijke containers niet.

Door de nieuwe maatregel zal de doorvoer van producten in containers met te veel gas vertraging oplopen. Cramer hoopt dat bedrijven hun toeleveranciers zullen aansporen om het gebruik van de gevaarlijke gassen te verminderen.

Gifgas
Zeecontainers worden met gas ingespoten met bestrijdingsmiddelen om insecten te doden. Zo wordt voorkomen dat ongedierte en mogelijke ziektes worden verspreid en ingevoerd in Nederland.

Vaak wordt methylbromide gebruikt, maar ook benzeen en tolueen worden regelmatig in ladingen aangetroffen. Deze stoffen zijn giftig en bij inademing is er kans op verstikking en bedwelming.
Vigerende wet- en regelgeving

1. Gassen van containers (Internationaal)

Het transport van goederen over de wereld leidt tot de wens om het transport van schadelijke
organismen of om bederf van de goederen te voorkomen. Sinds eind jaren 90 is een Europese richtlijn  van kracht, die onder andere voorschrijft dat stuwhout (pallets) afkomstig uit bepaalde landen (met name China) behandeld moet zijn tegen insecten en plantenziekten. Ontsmetting van dit hout moet plaatsvinden door verhitting of behandeling met methylbromide. Eenmalige behandeling is voldoende voor levenslange ontsmetting. In het Protocol van Montreal (1987) is indertijd wereldwijd een verbod op het gebruik van  methylbromide per 2015 afgesproken. Voor onder andere methylbromide geldt in de EU de Verordening 2037/2000 betreffende de ozonlaag afbrekende stoffen.

2. Milieu (VROM)

In artikel 9.2.1.2 van de Wet milieubeheer (voorheen artikel 2 van de Wet milieugevaarlijke stoffen) staat een zorgplicht. De VROM-Inspectie heeft hiermee op zich de bevoegdheid  om de inhoud van containers te controleren. Op grond van de toezichtsbepalingen uit de Algemene wet bestuursrecht kan de VROM-Inspectie containers voor de duur van het onderzoek in de haven vasthouden.

3. Vervoer (V&W)

Het vervoer van gevaarlijke stoffen is gereguleerd in vele internationale verdragen. De Wet vervoer gevaarlijke stoffen (Wvgs) biedt de grondslag voor de uitvoering van deze verdragen, die de hele vervoersketen bestrijken. Voor de onderhavige kwestie is van belang dat de containers waarvan de inhoud met een bestrijdingsmiddel is behandeld ('fumigated units') onder de reikwijdte van de wet vallen. Dit vloeit voort uit internationale verdragen, zoals de International Maritime Dangerous Goods-Code (IMDG-code).


In artikel 2 van het Besluit vervoer gevaarlijke stoffen is bepaald dat bij ministeriële regeling stoffen worden aangewezen overeenkomstig het Accord européen relatif au transport international des marchandises Dangereuses par Route (ADR), het Accord Européen relatif au Transport International des Marchandises Dangereuses par voie de Navigation du Rhin (ADNR), het Reglement betreffende het internationale vervoer van gevaarlijke goederen over de spoorweg (RID) of andere verdragen of bindende volkenrechtelijke besluiten (zoals de IMDG-code), ten aanzien waarvan het verrichten van de handelingen als bedoeld in artikel 2 van de Wvgs met daarbij aangewezen vervoermiddelen niet is toegestaan of is toegestaan mits daarbij gestelde regels in acht zijn genomen.

Op grond van dit artikel 2 is voor het vervoer over de binnenwateren de Regeling vervoer over de binnenwateren van gevaarlijke stoffen vastgesteld (VBG).
Ingevolge artikel 2, tweede lid, van de VBG is bijlage 1 (het ADNR) van toepassing op alle Nederlandse binnenwateren, voor zover bijlage 2 niet van toepassing is. Bijlage 2 van het VBG is de Regeling vervoer gevaarlijke stoffen met zeeschepen.
Aldus wordt voor containers met gevaarlijke stoffen  voorgeschreven dat de containers voorzien moeten zijn van een `warning sign´ op de deur, waarop het type 'fumigant A' staat vermeld en de datum en tijd waarop de fumigant aan de container is toegevoegd. Indien de datum van ventilatie op de container wordt vermeld, behoeft de container na ventilatie niet aan de voorschriften van de IMDG Code te voldoen. Als de lading is gelost, mogen de waarschuwingsetiketten worden verwijderd.
 
 
De bestrijdingsmiddelen die kunnen worden gebruikt, worden niet in de IMDG Code benoemd. De IMDG Code reguleert het toevoegen van bestrijdingsmiddelen aan de inhoud van de container, ongeacht welk bestrijdingsmiddel dat is. Het gaat om de handeling van het toevoegen van een bestrijdingsmiddel aan de container. Uitdampende gassen (zoals uit matrassen, schoenen en dergelijke) vallen niet onder de reikwijdte van de IMDG-Code en ook niet onder de Wvgs.
 
Handhaving van de Wvgs gebeurt meestal op de meest simpele en effectieve wijze: de container ophouden totdat de vereiste sticker is aangebracht. Theoretisch zijn ook andere mogelijkheden van toepassing op grond van het bestuursrecht (artikel 46 Wvgs) of het strafrecht, in casu de Wet op de economische delicten (Wed). De Wvgs is namelijk genoemd in artikel 1a, eerste lid,  van de Wed. Hierbij moet men echter bedenken dat de overtreder in de regel in het buitenland gevestigd is, zodat de praktische mogelijkheden beperkt zijn.

4. Arbeidsveiligheid (SZW)

Op grond van artikel 3.5g-1 van het Arbobesluit moeten werkgevers die werknemers containers willen laten betreden vooraf onderzoek laten doen om na te gaan of er gevaren
bestaan voor onder meer vergiftiging.

Werkgevers die containers transporteren en ontvangen zijn verplicht om een risicoanalyse uit te voeren naar de risico's van gevaarlijke gassen in containers, een registratie van meetgegevens bij te houden en adequate maatregelen te treffen om deze containers veilig te openen en te betreden.

De Arbeidsinspectie ziet toe op naleving van de Arbeidsomstandighedenregelgeving.
Opening van containers vindt plaats in de distributiecentra, waar containers worden overgeslagen en opgeslagen, bij het vervoer (soms), en bij het lossen van de container bij de eindontvanger, veelal de groothandel of detaillist. Op deze plekken in de logistieke keten concentreert zich de aandacht van de Arbeidsinspectie.

De Arbeidsinspectie is bevoegd tot toezicht en handhaving op grond van Arbeidsomstandighedenregelgeving. De Arbeidsinspectie kan de werkgever en werknemer bindende aanwijzingen geven, in de vorm van een waarschuwing met termijn van opheffing van de overtreding, het stilleggen van werkzaamheden in situaties dat personen acuut gevaar lopen, het opleggen van boetes en het opmaken van een proces-verbaal.


5. Consumentenveiligheid (VWS)

De Voedsel en Waren Autoriteit houdt toezicht op de naleving van wetgeving over voedselveiligheid, productveiligheid, dierziekten, dierenwelzijn, alcohol en tabak. Belangrijk uitgangspunt van de veelal Europese wetgeving is, dat het bedrijfsleven primair verantwoordelijk is voor het veilig produceren, importeren, verwerken, distribueren en op de markt brengen van producten. In haar toezicht gaat de Voedsel en Waren Autoriteit uit van vertrouwen dat het bedrijfsleven haar verantwoordelijkheid hiervoor neemt.

De Voedsel en Waren Autoriteit zal niet op elke melding van gemeten hoge concentratie van gevaarlijke gassen reageren. Immers, een gemeten hoge concentratie in de atmosfeer van een container betekent nog niet dat sprake is van een aantoonbaar risico voor de volksgezondheid, omdat de gemeten waarden nog niets zeggen over de concentraties van deze gassen in het product. In deze gevallen wordt de ladingbelanghebbende wel op de hoogte gesteld en dient zijn verantwoordelijkheid te nemen en de producten zonodig voldoende te ontgassen zodat ze geen risico meer opleveren dan wel voldoen aan de Regeling residuen van bestrijdingsmiddelen Warenwet. De VWA houdt hier selectief toezicht op.

De Voedsel en Waren Autoriteit is op basis van de Warenwet bevoegd om bedrijven en hun waren te controleren en zo nodig op te treden tegen onveilige producten. Bij overtredingen kan de Voedsel en Waren Autoriteit correctief en punitief (bestuurlijk en strafrechtelijk) optreden. Mogelijke corrigerende maatregelen zijn, afhankelijk van de aard van het product: het toestaan van aanpassing(en), het van de markt laten halen, het laten wijzigen van het gebruiksdoel of het laten vernietigen van een product.