Chris van der Linden
Jupiter 5
1115TK Duivendrecht

Duivendrecht, 8 juli 2009

Aan Burgemeester en Wethouders van Ouder-Amstel
Postbus 35
e-mail: gemeente@ouder-amstel.nl
1190 AA Ouderkerk aan de Amstel


Betreft:  Concept Bestemmingsplan Dorpshart Duivendrecht


Geacht college van burgemeester en wethouders,

Ik ben Chris van der Linden, woon in de wijk Zonnehof en schrijf u naar aanleiding van het uitkomen van "concept ontwerp bestemmingsplan dorpshart Duivendrecht" (bestemmingsplan).

Het is eind 2005 als de gemeenteraad uw voorstel "Nadere Uitwerking van de Nota van Uitgangspunten Centrumplan Duivendrecht op Hoofdlijnen" vaststelt. Een belangrijk document want u geeft aan dat het herontwikkelen van het Centrumplan Duivendrecht vorm krijgt door
-        het centraal stellen van een gefaseerde aanpak;
-        stap voor stap;
-        van globaal naar concreet;
-        met af te ronden beslismomenten.

In 2007 legt u het plangebied voor het Centrumplan Duivendrecht op een kaart vast. 

Een deel van het plangebied wordt in het noorden begrensd door aanleunwoningen van 't Reijgersbosch en het flatgebouw Saturnus, in het oosten door de Kloostersingel, in het zuiden door de Astronautenweg en in het westen door het wooncomplex Jupiter. Ik noem dit de Zonnehof. Deze locatie is groen. Er bevinden zich twee basisscholen, naschoolse opvang alsook open en gesloten speelterreinen.

In de tijd die volgt vult u het gehele plangebied met ideeën en eind november 2007 krijg ook ik een uitnodiging voor een informatiemarkt in het Dorpshuis om daarvan kennis te nemen. U heeft het dan niet meer over het Centrumplan Duivendrecht maar over een nieuw dorpshart voor Duivendrecht.

Uw plannen voor de Zonnehof doen mij schrikken. Immers plankaartje en maquette laten zien dat u, naast de nieuwbouw brede school, in de Zonnehof een dorpshuis wenst wat niet in overeenstemming met eerdere afspraken is. Verder zie ik dat u de Satellietbaan langs de flats Jupiter en Saturnus wil laten lopen en dat u op deze locatie ook zo'n honderd en vijftig extra woningen inclusief garages verlangt. Nog maar te zwijgen over uw wensen de oever van de Kloostersingel gedeeltelijk te verstenen en het zogenoemde bomenlaantje in de wijk Zonnehof op te offeren. 
Enige maanden verder, het is februari 2008 en de commissie ruimte vergadert, luister ik samen met honderden Duivendrechters in de sportzaal van het Dorpshuis naar de inleiding van de wethouder ruimtelijke ordening. Onder het motto 'Het woord is aan u' sluit hij af.
Vanzelfsprekend maken zeer ongeruste dorpelingen gebruik van spreekrecht. Hun inbreng maakt opvallend genoeg geen noemenswaardige indruk.

Zoals verwacht gaat een meerderheid van de gemeenteraad in maart 2008 met uw voorstel Stedenbouwkundig Programma van Eisen (SPVE) ontwikkeling Dorpshart Duivendrecht akkoord. Wel zegt u, onder druk van de raad, toe bij de verdere uitwerking van de plannen een Overleggroep Dorpshart Duivendrecht te betrekken. 

Een SPVE waarin de financiële randvoorwaarden vergaand zijn duiden op minder dan wenselijke ruimte. U stelt namelijk dat de uitvoering van de plannen niet mogelijk is indien tijdelijke voorzieningen getroffen moeten worden zoals noodvoorzieningen voor het basisonderwijs. Een andere financiële randvoorwaarde is dat bestaande functies voorrang hebben boven nieuw toe te voegen functies. En, niet in de laatste plaats, stelt u dat woningbouw een noodzakelijke kostendrager bij de uitwerking van de plannen is.

In het SPVE zijn verder vastgelegd:
-        aaneengesloten fiets- en voetgangersvriendelijk openbaar gebied;
-        ruimtelijk visueel betrekken van de Kloostersingel;
-        gebied rondom ontsluiten voor autoverkeer;
-        over het gebied verspreiden van de woonfunctie en
-        rationele bouwblokverkaveling met mogelijkheden voor flexibele indeling en programmering.

Het SPVE is toekomstgericht. Maar het programma dat een ruimtelijke relatie met de bestaande omgeving niet uitsluit, zoals een mogelijke en noodzakelijke aanpak van de flats in de Zonnehof, vermeldt hier planmatig niets over. Nog sterker geldt dat voor het ouderencomplex 't Reijgersbosch.

Eind 2008 maakt u via de Amstelgids en de gemeentelijke website kenbaar voor het op te stellen bestemmingsplan globaal aan de uitwerking te zullen werken. Was het Dorpshart Duivendrecht tot dan toe één gebied, nú is het opgedeeld in twee locaties te weten de Zonnehof en het Dorpsplein.

In februari 2009 rondt de Overleggroep Dorpshart Duivendrecht haar werk af. U krijgt voorgelegd een alternatief model en daarbinnen drie verkeersvarianten voor de loop van de Satellietbaan. De Overleggroep adviseert u:
-        het vastgestelde SPVE niet onherroepelijk door te zetten maar te kiezen voor het alternatief model;
-        alle Duivendrechters de gelegenheid te bieden hun mening over de loop van de Satellietbaan te geven.

De leden van de commissie ruimte in april 2009 zijn, na kennis genomen te hebben van de beoordeling van het advies van de Overleggroep, bereid tot concessies op het  SPVE. Ze delen u mede dat ze zich kunnen vinden in het alternatief model. En betreffende de toekomstige loop van de Satellietbaan stemmen de commissieleden in met een rare raadpleging onder de bevolking van Duivendrecht.

De voorbereiding van het bestemmingsplan rond u in mei af. Het plan gaat nu de inspraakprocedure in.

Eind mei 2009 ontvangen ik nieuws over het nieuwe dorpshart voor Duivendrecht. U deelt mee dat
-        op 13 juni in het Dorpshuis een informatiemarkt Dorpshart Duivendrecht plaatsvindt;
-        dat het alternatieve plan van de Overleggroep te bekijken is;
-        dit alternatieve plan ook op 16 juni in de vroege avonduren te zien is;
-        iedere inwoner van Duivendrecht kan kiezen tussen twee mogelijke routes van de toekomstige Satellietbaan; om een keuze te bepalen mag per huishouden slechts één antwoordkaart ingevuld en verzonden worden;
-        het bestemmingsplan vanaf 28 mei ter inzage ligt en iedereen kan reageren tot en met 9 juli 2009.

Via de Amstelgids en de gemeentelijke website deelt u tezelfdertijd ook nog mee dat met betrekking tot het Dorpshart Duivendrecht de bestemming van
-        de wijk Zonnehof globaal is en
-        die van het Dorpsplein conserverend met wijzigingsbevoegdheid.

Op 13 juni 2009 bezoek ik de informatiemarkt. Behalve het idee dat u meer vliegen in een klap wil vangen blijft bij mij de vraag hangen welk doel u nastreeft.

Voor mij staat vast dat het door u voorgelegde bestemmingsplan veel te ruim is. Dit bestemmingsplan kan ik niet beoordelen op de meegeleverde SPVE en de modellen. Die zijn misleidend omdat ik alleen plankaarten en animaties ken met lagere bouwhoogten en bebouwingspercentages. Verder vind ik het toegestane bebouwingspercentage van 80% in de Zonnehof onacceptabel evenals de 19 meter, dat zijn toch zeker 6 bouwlagen, welke u in hetzelfde gebied de hoogte in wil. Voor de Zonnehof een onverantwoordelijke intensivering. Met in het achterhoofd (geluids)overlast, fijnstof en de leefbaarheid in de Zonnehof vraag ik mij af of de onderliggende onderzoeken van het bestemmingsplan hiermee wel rekening houden.

Mijn stelling is dat dit bestemmingsplan volstrekt te weinig rechtszekerheid geeft. Het bestemmingsplan dient beoordeeld te kunnen worden op wat het aan mogelijkheden biedt ten aanzien van bouwhoogte, bebouwingsoppervlak, wegliggingen.

Met dit bestemmingsplan geeft u zichzelf tevens een te grote beleidsvrijheid om tot geheel andere, onwenselijke planvorming over te gaan zonder dat de mogelijkheid bestaat om bezwaar te maken tegen plantypen en functies die nu niet in beeld en in de inspraak zijn gebracht.

Door dit onvoldragen bestemmingsplan op dit moment ter inzage en inspraak voor te leggen komt scherp in beeld  dat een samenhangend Dorpshart Duivendrecht als sneeuw voor de zon is verdwenen. Immers spreiding van essentiële voorzieningen ter weerszijden van de Kloostersingel. Dit water blijft een barrière.
Wanneer ik mijn blik richt op het Dorpsplein dan vraag ik me af wat de winst voor de Telstarweg zal worden. Het op de zon richten van de winkelvoorzieningen betekent voor deze doorgaande weg nog steeds een nare achterkant. Voorts vind ik dat de nieuwe status van het Dorpsplein 'conserverend met wijzigingsbevoegdheid' wel heel erg op gespannen voet staat met de huizenhoge verwachtingen die u nog niet zo lang geleden gewekt heeft. Trouwens ik vraag me af wat het voorgelegde model van het Dorpsplein aan waarde toevoegt ten opzichte van de huidige situatie.

Tenslotte.

Het bestemmingsplan is pas consequent als de interventie die het plan vormt het Zonnehof in bescherming neemt en rigoureuzer wordt doorgevoerd.
-        De nieuwe brede school en het dorpshuis in het hart van Duivendrecht (het huidige Dorpsplein);
-        De centraal gelegen Kloostersingel transformeren in een gracht met kademuren; loop maar vooruit op woningbouw op de locatie Duivendrechtse Veld;
-        Winkels ten westen van de Kloostersingel;
-        Verkeersontsluiting: leidt de Astronautenweg en Satellietbaan ter hoogte van de Zonnehof via een brug over de Kloostersingel richting Begoniastraat alwaar het verkeer via Waddenland en de Korenbloemstraat verder afgewikkeld wordt.

In afwachting van uw antwoord,
Vriendelijke groet,

Chris van der Linden

Afschriften:
Leden van de gemeenteraad, Duivendrechters, Stichting Vrienden van Duivendrecht, Bewonerscommissie Zonnehof, Stichting Coherente t.a.v. de leden van de werkgroep RBOVV, Weekblad voor Ouder-Amstel, Website Buurtlink onder postcode 1115Duivendrecht
Over Karakter gesproken