Uitgesproken op 12 juni 2008 tijdens de commissievergadering burger en bestuur van de gemeente Ouder - Amstel in het Dorpshuis te Duivendrecht.

Geachte dames en heren,

Mijn naam is Chris van der Linden.

Ik woon in een Zonnehofflat en ben vanavond aanwezig omdat u in Commissie ter voorbereiding op een Raadsvergadering van gedachten wisselt over de rapportage van het onderzoek door de Rekenkamer DOUW bij de uitbreiding van het gemeentehuis Ouder - Amstel.

Dit analytisch onderzoek, zo lees en begrijp ik, is met name bedoeld voor de raad, die er lering voor de toekomst uit wil trekken met het oog op grotere projecten zoals het Dorpshart Duivendrecht en het Duivendrechtse Veld.

Niet geschreven voor 'buitenstaanders' en dat kan ik best begrijpen immers een beeld ontrolt van vele goedwillende maar telkens over elkaar buitelende projectmedewerkers met aan het hoofd de portefeuillehouder die voortdurend zonder last of ruggespraak hoogstpersoonlijk ingrijpt. Ondertussen kijkt de raad stilletjes op afstand toe, geeft niet thuis en ontloopt volledig haar verantwoordelijkheid.

De Rekenkamer concludeert:
1.        onvoldoende voorbereiding;
2.        te krappe tijdsruimte;
3.        geen goede uitwerking, vastlegging en handhaving van verdeling der verantwoordelijkheden;
4.        niet (tijdig) beschikbare of zelfs ondeugdelijke specificaties (zoals PvE, inrichtingsplan, etc.);
5.        geen duidelijke visie op de functie van het gebouw;
6.        onduidelijke besluitvorming, dubbele rollen, steeds wijzigende specificaties als resultaat van een gemeentelijke organisatie die niet op projectmatig werken is ingesteld.

Geachte commissieleden,
Ik denk dat u uit deze conclusies zeker lering voor de toekomst kunt trekken. Echter zonder dat te doen, aan te geven welke fouten tot het verleden behoren, laat staan pas op de plaats te maken en de inwoners te informeren bent u tot veler verbijstering al geruime tijd projectmatig aan de slag met verdichting van het verstedelijkte deel van Ouder - Amstel. Ik doel hierbij op de dorpskern Duivendrecht en uw aktiviteiten betreffende het zeer ambitieuze project Dorpshart Duivendrecht om nog maar niet te spreken over het Duivendrechtse Veld. Projecten die ertoe bijdragen dat mijn vertrouwen in de lokale democratie het nulpunt nadert.

Want is het niet zo dat u nogal eens de regie over Duivendrechtse zaken uit handen geeft zonder dat direct betrokkenen hier weet van hebben?
En is het geen realiteit dat zonder inspraak, Ouder - Amstel rommelt wat dat betreft maar wat aan en heeft geen verordening op inspraak, bewoners van Zonnehofflats waarschijnlijk op korte termijn jarenlang met gigantische problemen inzake leefbaarheid te maken krijgen?
En is het niet zo dat op aanwijzing van de provincie en onder regie van de Stadsregio Amsterdam inpassen van bedrijvigheid, een niet gewenste verkeersontsluiting, verbreding van de A10, lawaai en luchtvervuiling in het bijzonder de Zonnehofflats zullen gaan teisteren?

Uw handelen inzake de uitbreiding van het gemeentehuis heeft mijns inziens dus niets met goed bestuur van doen en ik reken u dat aan. Maar goed waar gehakt wordt vallen wel eens erg grote spaanders. Het zij zo. U wilde leren. Doe er uw voordeel mee.

Geachte dames en heren van de commissie burger en bestuur,

Straks spreekt u ook over het begin dit jaar uitgekomen rapport 'Tuindorp of Stadstuin', een bestuurskrachtonderzoek in Ouder - Amstel uitgebracht door Bestuur & Management Consultants.

Centraal in dit rapport staat de vraag of de collegepartijen een goed antwoord weten te geven op de ontwikkelingen die op haar afkomen. Gelegen binnen Noord-Holland zijn voor Ouder - Amstel niet alleen de plannen van de Stadsregio Amsterdam maar ook het collegeprogramma van de provincie en het Streekplan Noord-Holland Zuid van verstrekkende aard. Het streekplan geeft bijna dwingende aanwijzingen en stuurt bij ruimtelijke ontwikkelingen aan op binnenstedelijke woonverdichting en ten aanzien van landschap op behoud en versterking.
Het oordeel over de bestuurskracht van de gemeente Ouder - Amstel in de rol als beleidsmaker met een krappe voldoende is veelzeggend en wel heel anders dan de burgemeester op de website van de gemeente wil doen geloven.

Aangezien Ouder - Amstel over vele zaken steeds meer de regie uit handen zal moeten geven lijkt het alleszins te overwegen over het voortbestaan van de gemeente een referendum te houden.

Duivendrecht, 12 juni 2008
Chris van der Linden, bewoner van een Zonnehofflat


Duivendrecht
Home