22. Buurtlink

Een samenvattende kritische beschouwing van onderzoek toegespitst op leefbaarheid in de wijk Zonnehof van Duivendrecht.

Woningstichting Ouder-Amstel is een echte 'hands on' corporatie, die actief opgaven oppakt die zij tegenkomt.

Op het moment van de visitatie was er geen eigen visie op de toekomst aanwezig. Niet vastgelegd waren de keuzen die Woningstichting Ouder- Amstel voor de toekomst maakt en op aanspreekbaar wil zijn.
Ook de rol die Woningstichting Ouder-Amstel wil vervullen voor de gemeente Ouder-Amstel en haar bewoners was niet helder gedefinieerd.
Tot slot ontbrak een zicht op de lange termijn financiële implicaties, dan wel de beschikbaarheid en inzetbaarheid van het financieel vermogen voor maatschappelijke doelstellingen,

Vraagstukken die om een meer alles omvattende benadering vragen, zijn lastig voor deze corporatie. Dat blijkt bijvoorbeeld uit de activiteiten op het prestatieveld leefbaarheid. Daarin presteert de corporatie matig in de ogen van de gemeente, de huurdersvereniging, de politie/buurtregisseurs, de welzijnsorganisaties, de financiële instellingen, de scholen (de zogenaamde stakeholders) alsook in de ogen van de visitatiecommissie. 

Woningstichting Ouder-Amstel heeft nog weinig blijk gegeven van samenhangende maatregelen op het gebied van leefbaarheid.

Uit verschillende signalen blijkt de leefbaarheid in de Zonnehofflats onder druk te staan. Het gaat hierbij om een complexe problematiek; multiproblem gezinnen, verloedering, vervuiling, geluidsoverlast in een kwetsbare woonomgeving.
Daarnaast ontbreekt een structureel plan waarin vaststaat hoe woningstichting Ouder-Amstel omgaat met bewonersoverlast. In 2006 heeft de corporatie een medewerker aangesteld, die zich met name met sociale problematiek bezig houdt. Hoewel de waardering van de stakeholders voor de inspanningen van deze medewerker hoog zijn, wordt een structurele aanpak node gemist. De commissie vindt de prestaties van de corporatie op dit terrein dan ook onvoldoende en heeft deze met een vijf gewaardeerd.

Weinig ontwikkeld zijn het vooraf structureel inzicht bieden in de eigen visie, ambities en plannen. Ook is er weinig aandacht voor het systematisch evalueren van de effecten van het werk van de woningstichting.

Omdat er geen zicht is op de strategische plannen voor de toekomst en de daarbij behorende investeringen in de toekomst, is er ook geen duidelijkheid over de financiële armslag waarover de corporatie beschikt.

De externe communicatie heeft geen uitdrukkelijke aandacht. Wel is er een hechte band met de gemeente Ouder-Amstel. Woningstichting Ouder-Amstel onderhoudt nauwe contacten met de gemeente op bestuurlijk, politiek en ambtelijk niveau. De waardering daarvoor is groot.

De woningstichting heeft de afgelopen jaren haar activiteiten voornamelijk gericht op de herstructurering van een tweetal wijken in Ouderkerk aan de Amstel, een suburbaan landelijk gelegen kern onder de rook van Amstelveen.

Duivendrecht heeft een ander karakter. Ingeklemd tussen de A2, A10 en A 9, Amsterdam Zuidoost en Diemen, heeft deze kern een stedelijk karakter. De invloed van Amsterdam is letterlijk zichtbaar. Ruim een derde van het woningbezit van woningstichting Ouder-Amstel bevindt zich in de Zonnehofflats, circa 550 galerijflats uit dezelfde bouwperiode als de nabij gelegen Bijlmermeer.

Recent heeft de gemeente Ouder-Amstel besloten om het dorpshart van Duivendrecht te herontwikkelen. De voorgenomen plannen hebben naar verwachting van verschillende partijen mogelijk grote gevolgen voor de toekomst van de aangrenzende Zonnehofflats.

De omstandigheden waarin de woningstichting actief is, veranderen sterk in de nabije toekomst.

Het veld waarop de corporatie actief is wordt breder en vraagt om professionele benadering. Voorheen beschikte Woningcorporatie Ouder-Amstel over een bijzondere positie als grootste corporatie binnen de gemeente Ouder-Amstel. De gemeente wendde zich bij initiatieven in eerste instantie naar de plaatselijke woningstichting. Deze voorkeurspositie is niet langer gewaarborgd.

Er komt meer concurrentie.

Naast Woningstichting Ouder-Amstel is ook Woonzorg Nederland met Woonzorgcentrum 't Reijgersbosch in de wijk Zonnehof van Duivendrecht actief en  nemen Eigen Haard en het Oosten enkele grondposities in. Deze situatie dwingt tot het maken van strategische keuzes.

Daarnaast wordt de problematiek ten aanzien van bijvoorbeeld leefbaarheid complexer en lastiger.

De gemeente, de huurdersvereniging, de politie/buurtregisseurs, de welzijnsorganisaties, de financiële instellingen, de scholen en ook de onderzoekscommissie vragen zich af of Woningstichting Ouder-Amstel kan volstaan met haar huidige voornamelijk reactieve werkwijze in deze kenterende omstandigheden.

Vele stakeholders kijken met grote belangstelling uit naar de noodzakelijke maar nog steeds ontbrekende visie van waaruit de corporatie de komende jaren zal werken. Deze stakeholders weten op dit moment niet waar Woningstichting Ouder-Amstel staat, welke keuzes zij wil gaan maken, hoe zij binnen die te maken keuzes balans gaan brengen tussen de volkshuisvestelijke belangen en de financiële belangen, en hoe zij een en ander - als kleine organisatie - denkt te realiseren.

Er is met andere woorden een stevige strategische onzekerheid, die de reputatie en de goede positie van de corporatie dreigt aan te tasten. Snelle duidelijkheid over de te voeren koers, volledige transparantie over de visie, ambities, organisatie en financiële condities is dan ook van belang.

Bron:
Visitatierapport Woningstichting Ouder-Amstel
Raeflex, Utrecht, 2 september 2008

Duivendrecht,
16 januari 2009


 


        
Duivendrecht


Home


Flat Neptunus vanaf kopzijde