Zo denk ik over Ontwerp Bestemmingsplan Duivendrecht

Geachte leden van de gemeenteraad,

Ik ben Chris van der Linden en woon in de flat Jupiter te Duivendrecht.

U ontvangt van mij een zienswijze op het Ontwerpbestemmingsplan Dorpshart Duivendrecht omdat u in 'Zonnehof' voornemens bent asfalt en verstening te verkiezen boven voortzetting van een groene en leefbare ruimtelijke inrichting.

Het gaat mij specifiek om de gronden in 'Zonnehof' die deel uitmaken van het ter inzage gelegde Ontwerpbestemmingsplan Dorpshart Duivendrecht. In het noorden begrensd door aanleunwoningen van 't Reijgersbosch en de flat Saturnus, in het oosten door de Kloostersingel, in het zuiden door de Astronautenweg en in het westen door de flat Jupiter. Toepassing van het nu geldende bestemmingsplan Duivendrecht West 1967 betekent voor dit gebied een groene inrichting zoals het huidige park, basisscholen, tussen- en naschoolse opvang en min of meer beschermde speelterreinen.

Bestuurlijke beslissingen inzake bedoelingen met 'Zonnehof' kan ik niet los zien van genomen besluiten door de gemeenteraad in een andere tijd en samenstelling maar daarbij reikt het achterom kijken toch niet verder dan eind 2005. U nam toen namelijk unaniem, dus alle 15 raadsleden van PVDA, CDA, VVD en D66, het besluit dat

-        de sportzaal op het Dorpsplein blijft;
-        de functies dorpsraad, cursusruimten, sportzaal, bar/ontmoetingsruimte, bibliotheek, muziekonderwijs, speel-o-theek, winkels, gezondheidscentrum, de oude school/sdo, loket wwz, burgerzaken en wmo, wijksteunpunt en woningbouw op het Dorpsplein komen;
-        de functies onderwijs (brede school), peuterspeelzaal, naschoolse opvang en woningbouw in het Zonnehof komen;
-        de gemeente ook in de ontwikkelingsfase de regie houdt en hierin zelfstandig opereert.

Aansluitend op dit besluit volgde uw opdracht aan het college een stedenbouwkundig programma van eisen met daarin verwerkt bevindingen van en na een nieuwe ronde van maatschappelijke consultaties uit te werken. Om de voortgang in het af te leggen traject goed te laten verlopen laat u tevens vastleggen dat het college inspraak op het stedenbouwkundig programma van eisen organiseert. Deze inspraak, zo stelt u, dient plaats te vinden alvorens behandeling en mogelijke vaststelling van het document in de gemeenteraad plaatsvindt. 

Een korte periode, voorafgaand aan de gemeenteraadsverkiezingen maart 2006, is het stil. Maar na de uitslag ligt er voor de bestuursperiode 2006 - 2010 in vrij korte tijd een collegeprogramma op tafel. Besturen is aan PVDA , CDA  en D66. Voor de VVD rest oppositie.

In het programma meldt u het Centrumplan Duivendrecht voortvarend aan te pakken.

Om te beginnen stelt u in het kader van het Bestemmingsplan Duivendrecht  2007 de begrenzing van het Centrumplan Duivendrecht vast. Een plangebied met 'Zonnehof' én 'Dorpsplein en omgeving' als één gebied. Genoemde locaties zijn door de ligging van de Kloostersingel gescheiden.

Hierna volgt een periode van gesprekken met maatschappelijke organisaties over de uitgangspunten wonen, werken en voorzieningen die samen met stedenbouwkundige uitgangspunten leidraad zijn voor uitwerking van het stedenbouwkundig programma van eisen Centrumplan Duivendrecht. Daarin speelt mee uw uitdrukkelijke wens van draagvlak onder betrokkenen. Dit belangrijke werk duurt anderhalf jaar. De "Nota van Uitgangspunten Centrumplan Duivendrecht op Hoofdlijnen" verschijnt oktober 2007.

Ik constateer vervolgens dat uitgangspunten voor wonen, werken en voorzieningen in deze nota uitwerking zijn van het gemeenteraadsbesluit eind 2005. Een aanvulling daarop betreft de voorwaarde van minimaal 85 nieuwe koop- en huurwoningen (maar ruimtebehoefte niet meer dan 10.500 m²) omdat zij de belangrijkste kostendragers voor nieuwe maatschappelijke voorzieningen zijn. Een aanvulling is ook dat bouw van koop- en huurwoningen op het Dorpsplein ten faveure van 'Zonnehof' zal gaan. De uitgangspunten geven voorts aan dat sloop van de oude scholen en bouw van de brede school op de locatie 'Zonnehof' dienen plaats te vinden en dat Plusmarkt en Kruidvat op het Dorpsplein extra vierkante meters bedrijfsruimte moeten krijgen.

Ik stel ook vast dat de stedenbouwkundige uitgangspunten in de nota vaag zijn en geen houvast bieden. Echter, er is één opvallende uitzondering en die betreft de visie dat bestaande kwaliteiten van het park 'Zonnehof' behouden moeten blijven.

Voor uitwerking van het stedenbouwkundig programma van eisen Centrumplan Duivendrecht is de nota leidraad. Maar bespreking ervan in de commissie ruimte en in de gemeenteraad blijft achterwege. Wel sijpelt naar buiten dat de leidraad door het college ten koste van 'Zonnehof' voor een belangrijk deel niet gevolgd gaat worden.

Het is 24 november 2007 als het college inwoners van Duivendrecht uitnodigt voor een informatiemarkt over het Centrumplan Duivendrecht in het dorpshuis. Aldaar op maquette en anderszins ruimtelijke verbeelding van de collegeplannen. Ook zullen de wethouder ruimtelijke ordening en projectmedewerkers vragen beantwoorden.  

De maquette toont op locatie 'Zonnehof' blokken voor brede school, multifunctioneel dorpshuis en een appartementencomplex. Boven de maatschappelijke voorzieningen bevinden zich woningen in meerdere lagen. Projectmedewerkers lichten toe dat de noodzakelijke parkeerplaatsen half ververdiept onder de blokken en deels op het maaiveld liggen. Verder is de Satellietbaan geprojecteerd langs de wooncomplexen Jupiter en Saturnus. Te zien is ook versmalde, vermoedelijk versteende, oevers van de Kloostersingel. De bomenlaan is verdwenen. 

Deze presentatie van toekomstig 'Zonnehof' is niet in overeenstemming met besluit en opdracht aan het college in december 2005. Voorts is de ruimtelijke invulling van 'Zonnehof' een te ruime interpretatie van de leidraad in de "Nota van Uitgangspunten Centrumplan Duivendrecht op Hoofdlijnen" oktober 2007. En niet in de laatste plaats kan gesteld worden dat draagvlak onder inwoners van de wijk Zonnehof ontbreekt.

Zoals te verwachten protesteren inwoners 'Zonnehof' tegen de collegeplannen. Het Comité Centrumplan Duivendrecht (CCD) geeft hier, namens hen, op verschillende manieren uitdrukking aan. Ook bij u. Maar u laat het in alle opzichten afweten, wacht af, maakt ook geen gebruik van uw kaderstellende en controlerende bevoegdheden. Vreemd genoeg reageert u zelfs niet als het college laat weten dat op basis van belangstelling op en verricht onderzoek tijdens de informatiemarkt inwoners het Centrumplan Duivendrecht in meerderheid best zien zitten.

In de tijd die volgt wacht ik tevergeefs op de kennisgeving inzake de inspraak op het stedenbouwkundig programma van eisen Centrumplan Duivendrecht. Het lijkt erop dat ook u op zo'n bericht wacht maar bij het uitblijven ervan in deze situatie berust. Zelfs de bij u bekende grote zorgen van de CCD over de toekomst van 'Zonnehof' zetten u niet in beweging.

Als betrokken inwoner van de gemeente Ouder-Amstel geeft u mij de indruk geen zin te hebben in een publiek debat over de collegeplannen Centrumplan Duivendrecht. U doet uw bijzondere werk volgens het spoorboekje van het vastgestelde bestuurlijk vergaderschema.

Eind februari verzendt u gewoon de uitnodiging voor de reguliere bijeenkomst van de commissie ruimte. De agenda vermeldt het 'Bestemmingsplan Duivendrecht' met  de voorbespreking van het collegevoorstel aan de gemeenteraad. Bijgevoegd zijn het Stedenbouwkundig Programma van Eisen ontwikkeling Dorpshart Duivendrecht (SPVE), notities en onderzoeksrapporten.

Omdat u veel belangstelling verwacht wordt de vergadering in de sportzaal van het dorpshuis gehouden.

Honderden dorpelingen komen naar het overleg en tonen zeer grote betrokkenheid bij het te behandelen onderwerp. Velen zitten tot barstens toe vol met vragen. Maar reeds bij opening door de voorzitter krijgen ze te horen dat dit overleg geen ruimte voor inspraak biedt. Een hoorzitting is het ook niet. Nee, het is luisteren naar een korte inleiding van de wethouder ruimtelijke ordening, wel of niet gebruik maken van spreekrecht om te ervaren hoe het voelt tegen een betonnen muur te praten en na een korte pauze meebeleven van een schijndebat over het SPVE ontwikkeling Dorpshart Duivendrecht. Tijdens het debat loopt de sportzaal leeg, voor de meeste aanwezigen is duidelijk dat in achterkamertjes handjeklap is gespeeld. PVDA, CDA en D66 hebben naar hun opvatting betreffende SPVE Dorpshart Duivendrecht vals spel gespeeld.

Na dit bedroevende overleg volgt een oproep van het CCD aan inwoners 'Zonnehof' de behandeling van het onderwerp SPVE ontwikkeling Dorpshart Duivendrecht en de daarin voorgestelde uitgangspunten in de raadsvergadering bij te wonen. Velen geven hieraan gehoor en volgen nu vanaf de publieke tribune in het gemeentehuis het besluitvormende debat.

Tijdens deze raadsvergadering in maart gaat u na toevoeging van slechts één eis in meerderheid akkoord met het SPVE ontwikkeling Dorpshart Duivendrecht. Bij de concrete uitwerking geeft u het college namelijk opdracht burgers/belanghebbenden te betrekken. Vanzelfsprekend heeft het college met deze voorwaarde geen enkele moeite, het is een fopspeen, daar het kader van het SPVE ontwikkeling Dorpshart Duivendrecht al vastligt. Het doel van de nog op te richten groep gaat dus ook niet verder dan het zo goed mogelijk in kaart brengen van wat in de ogen van  burgers en belanghebbenden belangrijk en nog mogelijk is.

Het college voert uw voorwaarde voortvarend uit en in de zomer van 2008 gaat de zogenoemde Overleggroep Dorpshart Duivendrecht (overleggroep) van start. Spoedig blijkt dat CCD en Bewonerscommissie Zonnehof binnen de overlegroep in problemen komen omdat het belang van 'Zonnehof' op geen enkele wijze behartigd kan worden. Hiertoe wordt ook geen ruimte geboden. Echter tegen beter weten in blijven de vertegenwoordigers van deze organisaties aan de fopspeen zuigen.  

Publicaties in de Amstelgids en op de gemeentelijke website berichten eind 2008 dat het college besloten heeft het Bestemmingsplan Dorpshart Duivendrecht door middel van een globale methode uit te werken. U neemt deze mededeling voor kennisgeving aan.

Het is februari 2009 als de overleggroep in de vorm van een rapport haar advies uitbrengt. De officiële presentatie vindt plaats in het dorpshuis alwaar de wethouder ruimtelijke ordening het rapport in ontvangst neemt. Van de raadsleden is er niemand en van inwoners slechts een enkeling aanwezig. Een en ander blijkt het gevolg te zijn van onduidelijke afspraken en veel te late berichtgeving op de gemeentelijke website. Het is voor te stellen dat de leden van de overleggroep zich in voornoemde situatie bijzonder ongemakkelijk voelden.

Maar op 10 maart 2009 kunt u zich in de beslotenheid en vertrouwdheid van eigen kring alsnog door de overleggroep laten informeren over haar advies. Nu bent u wel aanwezig en ontvangt tekst en uitleg.
Inwoners, in het bijzonder die van 'Zonnehof', willen echter ook graag geïnformeerd worden maar wachten vergeefs. Een zeer vreemde openbaarheid van bestuur want u heeft, in elk geval van mij, enkele verzoeken ontvangen zo'n bijeenkomst in het dorpshuis te houden.
 
U geeft de indruk dat deze gang van zaken voor inwoners hooguit ietwat ongelukkig uitpakt. Echter bij vragen over het advies van de overleggroep wijst u hen telkens gemakzuchtig naar de informatie op de gemeentelijke website. Een nogal dubieuze  klantbejegening daar u ervan op de hoogte bent dat de gebruiksvriendelijkheid van de gemeentelijke website zeer slecht gewaardeerd wordt. Een kwestie als die van het Dorpshart Duivendrecht mag u zo niet afdoen.

Een ambtelijke analyse en aanbevelingen over het advies van de overleggroep laat niet lang op zich wachten. Ter kennisneming stuurt het college u het document toe. Waarna het presidium besluit het ter bespreking aan de commissie ruimte van april 2009 voor te leggen.
Tijdens dit overleg besluiten de leden unaniem het kader van het SPVE ontwikkeling Dorpshart Duivendrecht richting alternatief model van de overleggroep bij te laten stellen. Eveneens unaniem geven de commissieleden de wethouder ruimtelijke ordening de opdracht een raadpleging over de toekomstige loop van de Satellietbaan te houden.
Het advies van de overleggroep wordt besproken maar geen enkel fractie lid verwijst naar het ambtelijk document. Dit is opmerkelijk omdat hierin aan het college ruimte wordt gegeven op de ingeslagen weg SPVE ontwikkeling Dorpshart Duivendrecht gewoon door te gaan.

Lente 2009 geven B & W van Ouder-Amstel het concept ontwerpbestemmingsplan Dorpshart Duivendrecht vrij voor inspraak. Inwoners kunnen daarover zienswijzen aan het college  kenbaar maken. In deze periode van inspraak wordt door het college een bulk achterstallige informatie over de inwoners uitgestort. Zo bericht het college dat voor het gebied 'Zonnehof' een globale bestemming met uitwerkingsplicht geldt. Verder meldt zij dat voor 'Dorpsplein en omgeving' een conserverende bestemming met wijzigingsbevoegdheid van toepassing is. Ook nodigt ze uit tot bezoek aan een informatiemarkt over het Dorpshart Duivendrecht in het dorpshuis. Daar is alsnog het alternatieve model van de overleggroep, een diavoorstelling en een ruimtelijke verbeelding van toekomstig 'Zonnehof' en 'Dorpsplein en omgeving' te zien. Zelfs de toekomstige route van de Satellietbaan bepalen is mogelijk.

Vanwaar die plotselinge stroom aan bijna niet te verwerken informatie? En waarom een slordig concept ontwerpbestemmingsplan Dorpshart Duivendrecht  voorgelegd?

Mijn brief op het concept ontwerpbestemmingsplan Dorpshart Duivendrecht en het antwoord van het college hebben niet geleid tot vreugde. Het nu voor zienswijze voorliggende Ontwerpbestemmingsplan Dorpshart Duivendrecht (plan) doet dat evenmin.

Voor mij reden om nog maar eens de volgende punten te benoemen en ervoor te pleten dat u het voorliggende plan niet doorzet of op zijn minst bijstelt:
-        Het plan is op basis van plankaart(en), regels, SPVE ontwikkeling Dorpshart Duivendrecht, notities, onderzoeksrapporten, maquette, schets van de overleggroep niet te beoordelen laat staan te beoordelen op mogelijkheden.
-        Het plan brengt onacceptabele schade toe aan de groene en leefbare ruimtelijke inrichting van 'Zonnehof'. Voortzetting gebruik openbare ruimte op basis van het Bestemmingsplan Duivendrecht West 1967 is  noodzakelijk.
-        Het plan is voor 'Zonnehof' veel te vaag. De plankaart is niet ingevuld, biedt geen enkel houvast.
-        Het plan ontbeert in zeer hoge mate reële invloed van en draagvlak onder inwoners 'Zonnehof' terwijl behalve maatschappelijke voorzieningen door een extreem hoog aantal appartementen, parkeergarages en infrastructuur dit hele gebied op de schop gaat. Dit is bij uitstek een kwestie die inwoners van Jupiter en Saturnus aangaat en waarover zij niet gehoord zijn. Burgerparticipatie?
-        Het plan kent een plangebied dat inzake 'Zonnehof' onverantwoord is. Voeg daarbij bebouwingspercentage van 60%, bouwhoogte van 19 meter en een bijna onbeperkt mandaat voor het college en verstening van 'Zonnehof' is werkelijkheid.
-        Het plan houdt geen rekening met reeds aanwezige geluidsoverlast, fijn stof en leefbaarheid in en rond de flats Jupiter en Saturnus.

Tenslotte.

'Zonnehof' verdient beter.

In afwachting van uw antwoord,
Vriendelijke groet,


Chris van der Linden

Duivendrecht, 24 september 2009


Duivendrecht