Via het programma Radar van 19 januari 2015 worden we geconfronteerd met de wet Mulder ivm verkeersboetes. Als mensen hun boetes niet willen of kunnen betalen worden ze gegijzeld. In 2014 30.000 maal. Een mevrouw vertelde dat ze zich zelfs moest uitkleden en anaal gefouilleerd werd.
Is het fascisme helemaal terug, vraag je je af?
Wat eerst strafrechtelijk afgehandeld werd is nu een administratieve zaak geworden. Een secretaris generaal van de Raad van State is hiervoor verantwoordelijk de heer Mulder. De zoveelste aantasting van onze rechtsstaat, want in een rechtsstaat bepaalt de rechter of iets vervolgd of bestraft moet worden en niet het OM. Een mooie truc van deze Mulder dus.
Overigens wist ik niet dat de Raad van State wetten kan indienen maw de tweede kamer heeft dit maar even zonder slag of stoot aangenomen?
Het is wel duidelijk deze wet moet van tafel.

Wet Mulder

Wet administratiefrechtelijke handhaving verkeersvoorschriften
De Nederlandse Wet van 3 juli 1989, houdende administratiefrechtelijke afdoening van inbreuken op bepaalde verkeersvoorschriften (Wet administratiefrechtelijke handhaving verkeersvoorschriften, lex Mulder, wet Mulder), bepaalt voor veel verkeersovertredingen dat deze volgens het bestuursrecht worden afgedaan, niet volgens het strafrecht. De wet is genoemd naar mr. dr. Albert Mulder (1916-1995), secretaris-generaal van het Ministerie van Justitie en lid van de Raad van State.

Schippers mag ik overvaren? Ja of nee?

De zorgwet van Schippers[VVD] moet van tafel. De zorgverzekeraars dienen niet te bepalen naar welke specialist de patiënt mag dat bepaalt de huisarts op de eerste plaats. De verzekeraar is niet eens bevoegd om de doorverwijzing te regelen dat doen de zorgprofessionals, dat zijn de verantwoordelijken in het zorgproces. In geval van een conflict met de specialist komt de patiënt weer terug bij de huisarts die dan een oplossing zoekt. In het uiterste geval bepaalt de patiënt het zelf: het gaat soms over leven of dood.
Door deze wet treedt de overheid in de verantwoordelijkheid van artsen en burgers en dat door een partij, de VVD, die de Vrijheid zo hoog in het vaandel draagt. Wat is dat dan voor een vrijheid? Hebben we niets geleerd van de tweede wereldoorlog? Het lijkt wel of de verschillende bewindslieden uit hetzelfde vaatje tappen: Asscher[PvdA] met zijn fraudewet tast de rechtsstaat aan, Teeven [VVD] zegt met zoveel woorden dat het beter is de asielzoekers in de middellandse zee te laten verdrinken omdat dat een remmende invloed heeft op de toestroom, dezelfde man vindt dat we asielzoekers die al in Nederland zijn niet moeten helpen met een dak boven hun hoofd en voeding.
We zakken door de bodem van menswaardigheid in Nederland.
Daarom is het goed dat er drie mensen zijn die een signaal afgeven tot hier en niet verder. Mensen die een eigen verantwoordelijkheid laten zien en niet gedwee achter partijbelangen aanlopen.
Door de wetgeving van Schippers[VVD] worden artsen gedegradeerd tot anonieme robots en burgers verlaagd tot kuddedieren.

Och och wat een goedzak die Asscher[PvdA]?

Op de eerste plaats wanneer is er sprake van uitkeringsfraude?
Op de tweede plaats wie stelt de fraude vast en wie stelt vast hoe ernstig eea is?
en op de derde plaats dient in een rechtsstaat fraude voor de rechter gebracht te worden.

Nee, Asscher zet de ambtenaar een politie-pet op en laat hem op de stoel van de rechter plaatsnemen.

Asscher[PvdA] tast hiermee de rechtsstaat aan en maakt van Nederland weer meer een politiestaat.

De wet dient van tafel
Volkskrant
Commentaar: Eerst zegt de rijksoverheid dat de zorgtaken op gemeentelijk niveau geregeld moeten gaan worden en wat doen vervolgens de gemeenten die gaan samen de zorg inkopen, buiten de bemoeienis van de gemeenteraden om. Waarom dan niet landelijk de zorg inkopen (dan zitten we weer op rijksniveau) dat is toch nog voordeliger? Waarom al deze onzin en verwarring? De burgers worden eenvoudig buiten spel gezet.
Nu van Boxtel weggaat dit zeggen hoe serieus kun je zijn? Misschien D66 nog even helpen in de statenverkiezingen? Populistische gedachten zonder idee. De idee is dat verplichte eigen bijdragen discriminerend en in strijd met de grondwet zijn en dat weet van Boxtel allang en wat heeft hij eraan gedaan? Is hij naar de rechter gestapt om de burgers te beschermen tegen deze onzin? Voor wie heeft hij zijn werk gedaan vraag je je af? In een rechtsstaat is zelfs een premie voor zorg overbodig. Iedereen betaalt belasting en uit die pot moet de zorg betaald worden en de politiek stelt daarbij de grootte van de zorgpot vast en binnen deze begroting dienen de professionele zorgverleners te blijven. Zo eenvoudig is dat. Blijkbaar niet voor de politiek en de oneigenlijke zorgverzekeraars.
Aan de foto te zien heeft het nogal wat coke gekost om deze onzinnige constructie te bedenken werkelijk een gewrocht. Een verdere aantasting van de rechtsstaat. Verzekeraars bepalen wat goed is voor de burger werkelijk ze weten niets, helemaal niets. De verplichte eigen bijdrage is al discriminerend en in strijd met de grondwet en deze maatregel veregert de situatie nog meer omdat het een dwangpositie oplevert. Voor vrijheid moet betaald worden.
Hoe diep kun je zakken?
De vrijheid van de VVD is een schijnconstructie ze bedoelen feitelijk: de burgers dwingen, onze wil opleggen aan de burger etc. walgelijk. Over de ruggen van onze exsistenties.
De overheid heeft zorgplicht, plicht dus, omdat ze over alle burgers gaat. En het enige dat een overheid moet doen is basale zorgvoorzieningen bieden binnen het budget door de politiek vastgesteld. Wil de burger meer dan moet er extra betaald worden. Nu worden zaken omgekeerd de overheid laat het afweten en de burger wordt gedwongen te betalen voor iets wat hij niet wil.
Voor Vrijheid moet betaald worden dat is de leuze van de VVD, maar ook van het kabinet en ook van de kamer. De politiek wil af van haar verantwoordelijkheid voor de zorg. Dat moeten de verzekeraars maar uitzoeken en dat noemt men democratie. Ik noem het georganiseerd bedrog, want men spreekt wel over kwaliteit en over hoe dat te handhaven maar men weet niet eens wat kwaliteit inhoudt. Ja maar het moet betaald worden?
Binnen 5 minuten heb ik een miljard bezuinigd in Nederland dat is heel eenvoudig en dat weten politici ook maar ze willen of durven niet te niet snijden in eigen vlees, de burger moet dus bloeden!
Een nieuw dieptepunt in de Nederlandse politiek. Rechters die nieuwe wetgeving niet mogen toetsen aan de grondwet het beroemde artikel 120. Rechters aan de hand van het OM. Nederland heeft geen onafhankelijke rechters.
Zwarte lijst voor regering en politiek Nederland

1.        Woekerpolissen duizenden mensen lijden eronder: er wordt niets gedaan!
Rente swap vooral kleine ondernemers lijden hieronder: er wordt niets aan gedaan!
2.        Zorg in Nederland er wordt niets aan gedaan: discriminerende verplichte eigenbijdrage en onnodige zorgpremies, 800.000 mensen kunnen het niet betalen: er wordt niets aan gedaan. Speeltjes worden aangeschaft zonder politieke verantwoording nu weer een protonenkanon waardoor de zorgpremie met 10 euro omhoog moet. Wij burgers hebben er niet om gevraagd!
3.        Criminelen blijven mensen oplichten, ook al stelt de rechtbank zelf vast dat de betreffende persoon valsheid in geschriften pleegt: er wordt niets aan gedaan!
4.        De belastingdienst die eigen rechter speelt: mensen die ten onrechte hun kinderopvangpremie moeten terugbetalen en daarboven worden hun huurtoeslag en zorgtoeslag ingehouden, waar slaat dit op? Mensen worden door de belastingdienst zonder tussenkomst van een rechter kapot gemaakt.
5.        De fraudewet geeft ambtenaren een politiepet op en zet ze op de stoel van de rechter en dan leven wij in een rechtsstaat?
6.        De werkloosheid in Nederland en Europa: er wordt niets aan gedaan.
Wel je druk maken over jihadisten maar de jeugd geen toekomst bieden.
7.        De sociale woningbouw die allang geen sociale woningbouw meer is. Opgebouwd met ons belastinggeld. Er komen te weinig betaalbare woningen voor de jeugd en mensen die weinig inkomen hebben, er wordt helemaal niets aan gedaan sterker nog de huren stijgen gewoon door.
8.        Opa en oma mogen op hun kleinkinderen passen, werkelijk het dieptepunt in Nederland, de tweede wereldoorlog is volledig terug. En de politiek vindt dit normaal.
9.        Onderwijs dat al jaren niet meegroeit met de maatschappelijke veranderingen, er gebeurt niets.
10.        Politici met torenhoge salarissen die ons burgers vertellen dat er bezuinigd moet worden. Bedrog van de bovenste plank.
11.        Jihadisten mogen sterven dat is zelfs beter volgen onze MP Mark Rutte in navolging van zijn vriend Teeven die zegt dat het beter is de vluchtelingen uit Afrika niet te redden in de Middellandse zee omdat dat een aanzuigende werking heeft. Kan allemaal in Nederland de 51 ste staat van Amerika.
12.        De VVD trekt haar steun in dat rechters mogen(?) toetsen aan de grondwet. Het beroemde artikel 120 in onze wetgeving dat zegt dat rechters nieuwe wetten niet mogen toetsen aan de grondwet. Werkelijk en dat heeft het woord vrijheid in haar vaandel? En dat noemt men een rechtsstaat? De rechters lopen aan de hand van het OM? Rechters zijn dus niet onafhankelijk in Nederland.
13.        

De Joods-Christelijke waarden
Mark Rutte deed afgelopen week een opmerkelijke uitspraak over Jihadisten die beter kunnen sneuvelen dan terugkeren. In zijn verklaring van deze uitspraak draait hij de zaken om door te zeggen dat de jihadisten zelf het risico lopen door naar Syrië af te rijzen. Dit laatste is wel iets heel anders dan te beweren dat het beter is om te komen? Deze man heeft zelf geen kinderen dat is wel duidelijk. In het voetspoor van zijn partijgenoot Teeven die beweert dat het beter is de vluchtelingen uit Afrika in de Middellandse zee te laten verdrinken omdat als we ze redden het een aanzuigende werking heeft, nu van Rutte een gelijkluidende uitspraak. En dan verwijst Rutte zelf in andere situaties dat we de Joods christelijke waarden moeten verdedigen.
Wat een hypocrisie, de Joods christelijke waarden? Ik kan nergens in het NT(nieuwe testament) terugvinden dat het goed is dat onze kinderen sterven op het slachtveld. In het NT staat te lezen dat we uitgaan als mens van vergeving en opnieuw beginnen, daar heeft onze Markske nog nooit van gehoord? Het verhaal van de verloren zoon ooit gelezen? Een mens kan veranderen? Of past dit laatste niet in de idee van Rutte dat een mens een door Amerikanen voorgeprogrammeerde robot is?
Een heel slecht voorbeeld voor onze samenleving met name voor de jeugd en een bedenkelijke tendens in onze samenleving en ik vraag me af waar de christelijke partijen blijven in deze discussie: SGP, CU en CDA toch werkend vanuit een christelijke grondslag?