Acht
Wat is meer dan 1000?
vroeg mijn schoonvader altijd
"Acht" was het antwoord
aan-d-acht is meer dan 1000 losse dingen zonder verband.
Binnen de Vrij Metselarij, een broederschap, die na het bouwen van de kathedralen in de middeleeuwen, ontstond, is het thema dat een broeder van ruwe steen moet worden tot een volmaakte kubiek.  Kubiek of kubus is te beschrijven door 8 punten. De hoogste instantie gebruikt deze volmaakte kubieken ter vervolmaking van de tempel.
De rus Medeljejev ontwierp het periodiek systeem van elementen. Hierin worden alle chemische elementen geordend naar aard en eigenschappen. De edelgassen werden ondergebracht in de 8 ste groep.
Eigenschap van de edelgassen is dat ze niet reageren met andere elementen.
De toekomst zal uitwijzen dat de edelgassen onze aarde van alle rommel zullen verlossen.
In de muziek is er sprake van een octaaf
do re mi fa sol la si do
deze 8 tonen maken de compositie van oneindig veel prachtige muziek mogelijk
De schrijver Harry Mulisch Vandaag 80 geworden, heeft in zijn boek
"de compositie van de wereld"
het octaaf gebruikt als grond model voor de menselijke ontwikkeling door de octaaf als het ware te verdubbelen:
do-do; do-re; do-mi; do-fa; do-sol; do-la; do-si; do-do,
 ontstaan er spanningsverhoudingen die afwisselend harmonisch en disharmonisch klinken.
De laatste do-do verhouding is misschien wel de meest intrigerende omdat het hetzelfde is en toch anders.
De verdieping van het oorspronkelijke beginsel met de ontwikkeling van een nieuwe reeks.
Door het werk van Frans Coppelmans wordt deze benadering ook aannemelijk en zelfs wiskundig pausibel. Als het boek "de compositie van de wereld" leest vraag je je al gauw af waar heeft deze man het in Godsnaam over? Hij kan mooie boeken schrijven maar wat is dit?
Wiskundig ziet het er dan zo uit:
1-1, 1-2, 1-3, 1-4, 1-5, 1-6, 1-7, 1-8
          1-1                   1-2       1-3                  1-4                   1-5                      1-6                 1-7                    1-8
Kijken we nu naar de verhouding 1-8 of de laatste do-do verhouding dan zien we in de wiskunde van Frans Coppelmans:
En als we nu het verhaal vervolgen dan zien we hier iets totaal nieuws kan ontstaan vanuit de 1-8 verhouding ontstaat de 9, een nieuw beginsel.
Dit ontstaan is niet meer gebaseerd op de operaties delen en vermenigvuldigen maar de nieuwe structuur komt door machtsverheffen tot stand.
En dan zien we dat de opmerking van Mulisch "hetzelfde en toch anders" exact klopt het is als het ware een dubbele paradox de do-do verhouding als twee dingen tov van elkaar waarvan je kunt zeggen ja het zijn alle twee do's maar de een is hoger dan de ander en de 1-8 verhouding als 9 als een gezamenlijkheid iets nieuws gebaseerd op twee ouden.
Beginnen we met een grondtoon dan is deze toon in haar beleving totaal iets anders dan dat we deze oorspronkelijke grondtoon stellen ten op zichte van de zeg maar ontwikkelde grondtoon een octaaf hoger.
Maar goed het blijft voor niet ingewijden misschien nog niet te volgen. Wat ik hier wel wil benadrukken is dat als twee mensen onafhankelijk van elkaar wat de buitenwereld betreft onzin verkopen dat het dan misschien tijd wordt dit oordeel bij te stellen.
Op de website die ik gewijd heb aan het werk van Frans Coppelmans vind U een pagina over Mulisch en de paradoxen. Tevens heb ik 3 voorbeelden beschreven om aan te tonen dat het gegeven paradox een zeer vruchtbaar gegeven voor de mens kan zijn.
Een stukje over het onderwijs: hoe pakken we het motivatieprobleem aan?
Een stukje over politiek, communisme en democratie als extremen voor een menswaardig bestaan.
en een stukje over hoe rechte lijnen en kromme lijnen vruchtbaar kunnen samenwerken binnen een waarnemend systeem.
Wilt U hier kennis van nemen klik dan hier.
Binnen de kerkelijke tradities is de vormgeving van doopfonten altijd op 8 gebaseerd geweest.
Aangevende het einde en tevens het nieuwe begin.
Terug
Ook in de Wolf en de zeven geitjes, wordt het oerbeeld uitgebeeld. De wolf en de zeven is samen 8 en de wolf staat voor de laatste structuur 8 ruimte vertegenwoordigend. Ook in andere sprookjes verdwijnen de slachtoffers altijd in hun geheel in de buik van de wolf. Ze worden niet eerst in stukken gehakt. Dit is een belangrijk gegeven. Verder opmerkelijk is dat in de wolf met de zeven geitjes er sprake is dat het kleinste geitje ( in het oerbeeld de 1 structuur, oftewel de punt) niet door de wolf opgegeten wordt maar zich verstopt in de klok. En wiskundig klopt dit ook want de structuren 2,3,4,5,6,7 kunnen middels een simpele optel operatie in de 8 structuur geplaatst worden. Wil de 1 echter in de 8 terecht komen dan kan dit alleen middels een machtsverheffing. We kunnen stellen dat de schrijver van dit sprookje op de hoogte was van het oerbeeld en ook dat hij of zij zeer gedetaiilleerd op de hoogte was. In het Sprookje van Roodkapje zien we minder detaillering en een accent verschuiving met de nadruk op de eigenschap van de wolf dat hij de bestaande identiteiten opeet waardoor ze in feite in zijn macht komen. Hoe vaak zien we dit gegeven op het menselijk vlak niet voorkomen. Gelukkig is daar de boswachter die de identiteiten weer aan het licht brengt.
Mooi ook is in dit sprookje het contrast tussen het jonge meisje met het rode kapje op dwz we zien hier iemand die jong is en veel energie ter beschikking heeft, maar nog onnozel is want ze laat zich door de wolf van het rechte pad afbrengen..... en dit in contrast met een zieke (weinig energie) oma... oma vertegenwoordigend de wijsheid.... het nieuwe leven en de wijsheid worden beiden door de wolf opgegeten en kunnen dus niet meer vruchtbaar naar elkaar toe hun werk doen. De wolf vertegenwoordigt hier ook het fusie-spook dat in het bedrijfsleven vaak de kop op steekt. We hebben een bloeiend bedrijfje met zeg maar een goed product dat opgeslokt wordt door een groot bedrijf en na 1 jaar is er niets meer van de identiteit van het oorspronkelijke bedrijfje terug te vinden...... waar is de boswachter? of de autoriteit mededinging?
Het moeilijke in de duiding van dit soort gegevens is dat we als het ware naar het beeld moeten kijken en niet zozeer naar wat er zich feitelijk aandient. Zo kunnen we zeggen: ja, Roodkapje is een meisje dus het zal wel iets met meisjes te maken hebben....... ja heel ver weg misschien wel, maar daar gaat het hier niet om.. we zien dat in de figuur van Roodkapje  iets ten tonele wordt gevoerd dat jong is vol energie maar ook nog onnozel en dat kan zowel gelden voor een man als voor een vrouw....  wel is het zo dat in feite zo'n gruwelijk iets als het verliezen van je identiteit in deze setting dwz door gebruik te maken van een jong meisje en een oma en een boswachter en een wolf dus dat dit gruwelijke gebeuren waar de mens in zijn of haar leven veelvuldig mee te maken krijgt op een acceptabele wijze over het voetlicht wordt gebracht.... het is bijvoorbeeld geen moralistische preek, die waarschuwt voor het gevaar van identiteitsverlies en de gruwelijke straffen die daar op volgen.......
Homo homini lupus (est)
"De mens (is) voor de mens een wolf."
John Alexander Reina Newlands (November, 1837 - July 29, 1898) was an English analytical chemist who prepared in 1863 the first periodic table of the elements arranged in order of relative atomic masses, and pointed out in 1865 the 'law of octaves' whereby every eighth element has similar properties. This came from a musical background. He was ridiculed at the time, but five years later Russian  chemist Dmitri Mendeleev published - independent of Newlands' work - a more developed form of the table, also based on atomic masses, which forms the basis of the one used today (arranged by atomic number).

In China is 8 het hoogste geluksgetal