Update
11 jan 2009
CPN beginselen
CPN nieuwe beginselen voorlopige invulling


De nieuw op te richten Communistische Partij Nederland is een beginselpartij dwz deze partij wil beplaalde idealen realiseren binnen de Nederlandse samenleving. Deze idealen zullen nader omschreven worden. Een van die idealen is dat de Staat meer invloed moet krijgen in het maatschappelijke bestel. De laatste jaren zijn veel zaken geprivatiseerd  zoals bijvoorbeeld het openbaar vervoer en de energie markt. De CPN vindt dit geen goede ontwikkeling. De Staat dient haar verantwoordelijkheid op deze en nog andere punten te nemen tot welzijn van haar onderdanen.
De burgers worden teveel onderworpen aan de willekeur van de vrije markt. Dit brengt sociale onrust teweeg en instabiliteit en dat vinden wij geen goede zaak.
Nu is de andere kant van de medaille dat de staat alles zal gaan bepalen en dit is misschien wel de grootste angst die burgers met zich meedragen als het over communisme gaat. Deze angst is onterecht daar wij niet streven naar een totale en absolute staatsinvloed dat is oi iets van het verleden en daarmee zijn wij ook een streefpartij geworden. Wij streven ernaar dat de staat meer invloed krijgt; het is een streven en geen doelstelling wij hoeven dit doel nl niet te bereiken.
Het onderwijs moet in onze ogen vrij toegankelijk zijn voor alle burgers en de staatsbemoeienis op het inhoudelijke vlak moet minimaal zijn. Wel dient de staat in de materiele sfeer haar verantwoordelijkheid te nemen dwz er moeten goede veilige gebouwen zijn en in de salarissfeer dient de overheid voorwaardenscheppend te opereren. De sociale vorming na de basisschoolperiode dient bevorderd te worden. Verder dient de basis van scholen kwalitatief versterkt te worden. Maatschappelijk werkers, psychologen, orthopedagogen, kunstenaars dienen aan de scholen toegevoegd te worden. De taken van de scholen zijn dusdanig veranderd dat een versteviging van de basis noodzakelijk is.
Verder vinden wij dat zoveel mogelijk mensen recht op werk dienen te hebben en kan dit werk niet als betaalde baan gerealiseerd worden dan dient de overheid voorwaarden te scheppen dat er toch werkzaamheden komen voor deze mensen, zinvolle werkzaamheden en werkzaamheden waar een vergoeding aan vast zit.
Ook op gezondheidszorg gebied vinden wij dat de staat zich meer moet inspannen er dienen ziekenhuizen, naast de bestaande ziekenhuizen te komen waar de specialisten in dienst zijn en niet meer alleen maar als zelfstandig ondernemer moeten werken. Verder dient de staat de vervaardiging van medicijnen ter hand tenemen dit om de kosten zo laag mogelijk te houden en voor de burgers optimale verhoudingen te scheppen.
Ieder mens die op Nederlandse bodem staat heeft recht op medische verzorging en onderdak legaal of niet-legaal.
Ook op het gebied van de huisvesting dient er meer staatsinvloed te komen. Er is al wel veel staatsinvloed middels de subsidie en uitkeringslijnen maar dit vinden wij geen goede benadering van de problemen. Er moeten meer en andere goedkopere huizen komen en er moeten huizen komen met inkomensafhankelijke huren. En deze inkomensafhankelijke heffing willen wij op alle gebieden doorzetten van huur hoogte tot verkeersboetes van ziektekostenpremie tot kinderbijslag. Verder gaan wij ervan uit dat mensen die hun eigen pensioen verdienen geen recht hebben op AOW wel steunen wij de facilitering door de overheid van pensioensopbouw bijvoorbeeld door belastingmaatsregelen.
Verantwoordelijk werk dient oi ook beter beloond te worden bv het politiewerk en de mensen die in de zorg werken.
Op het gebied van de voedsel-veiligheid dienen door de overheid verregaande maatregelen genomen te worden. Mensen die met voedsel te maken hebben dienen hoger gekwalificeerd te worden. De strafmaat bij het niet goed omgaan met voedsel dient bijgesteld te worden. De kwaliteit van ons voedingsaanbod moet omhoog, minder onnodige toevoegingen en voeding met DNA-gen-gemanipuleerde grondstoffen daar dient uitermate voorzichtig mee omgegaan te worden, zoniet verboden te worden. De diervoeding dient strenger gecontroleerd te worden ook het transport van levende dieren over de bestaande grenzen dient teruggedrongen te worden. De zogenaamde gewasbeschermers dienen uitgebannen te worden en daar waar mogelijk dient meer mechanische bestrijding plaats te vinden, ook het inzetten van meer mankracht is wenselijk. Binnen de boerenbedrijven dient de schaalverkleining bevorderd te worden, zodat er meer mensen in die sector kunnen werken en de kwaliteit van de producten kan toenemen. Ook andere taken dienen tegen vergoeding aan deze beroepsgroep toebedeeld te worden zoals landschapsbeheer. Ook is de CPN voorstander van  voedselbrontracering dwz dat in een data-base vrij toegankelijk de oorsprong en behandeling van producten moet komen te staan. Van Samengestelde producten ook de traceringsmogelijkheid van de samenstellende grondstoffen.
Verder pleiten wij voor een ministerie van standaardisatie. Tegenwoordig vinden we in ieder nieuw product een ander type schroefje terug hetgeen reparatie haast onmogelijk maakt. Dit levert enorme verspilling op. De wetgeving dient op dit punt verregaande maatregelen te treffen ook in Europees verband om deze wildgroei tegen te gaan. Ook op product ontwikkeling moet stengere wetgeving ontwikkeld worden zo heeft het geen pas om bijvoorbeeld het vermogen van een stofzuiger alsmaar te verhogen we zitten momenteel al boven de 2000 Watt. Dit moet bestreden worden door wetgeving en de ondernemers moeten uitgedaagd worden om met minder vermogen meer prestaties te leveren.
Ook op gebieden waar de electronica zijn intreden doet dient de wetgeving aangepast. Zo is het heel normaal dat een goed apparaat zijn waarde verliest door falende electronica. De vervangende electronica is vaak ook onevenredig duur. Hier dienen maatregelen ivm de vervangbaarheid te komen dwz als U een product op de markt zet met kwetsbare electronica dan dient deze electronica eenvoudig en goedkoop vervangbaar te zijn. Ook dient de electronica in apparaten zelfs tot in auto's toe gecontroleerd te worden op deugdelijkheid dwz het is tegenwoordig heel eenvoudig in de electronica in te bouwen dat deze electronica ophoudt te funktioneren na zeg maar bijvoorbeeld 1 maand na afloop van de garantie. Dan wordt de klant gedwongen naar de winkel te gaan en veel geld uit te geven voor herstel, dat eigenlijk niet nodig is, want electronica is haast niet stuk te krijgen.
Europa wat Europa betreft kunnen we duidelijk zijn wij zijn tegen een Europa als machtsblok en daarom zijn wij tegen een Europese grondwet. Een grondwet zou het krachten evenwicht in de wereld ernstig verstoren. Verder willen wij dat iedere staat haar eigenheid behoud. Dit houdt in dat ieder land binnen Europa een veto-recht heeft. Europa heeft wat ons betreft ook geen haast. Het is er al en het werkt al en we kunnen doorgaan met het sluiten van onderlinge verdragen. Verder streven wij ernaar dat Amerika haar lidmaatschap van de NAVO opzegt. Wel zijn wij voorstander van een vertegenwoordiging van zowel Amerika als Rusland in de NAVO. Verder streven wij naar een ombouw van de NAVO van leger naar vredesmacht in die zin dat deze vredesmacht ingezet kan worden bij rampen. Naar de toekomst toe zal de rampenbestrijding steeds belangrijker worden en zodoende dient dit nieuwe leger ook haar training en inrichting daarop te richten. Zo is bv de aanschaf van blusvliegtuigen en transportvliegtuigen belangrijker dan de aanschaf van gevechtsvliegtuigen. Uitwisseling van kennis en ervaring en het gezamenlijk optreden bij rampen staan hoog in ons vaandel. Verder vinden wij een toenemende samenwerking met de Verenigde Naties van belang.
De vervoersproblematiek. Het goederenvervoer dient meer per spoor en over water plaats te vinden. De grootte van de schepen dient beperkt te worden dwz wij vinden het geen goede zaak dat met name binnenvaartschepen steeds groter worden, zodat er steeds minder mensen een boterham kunnen verdienen. Het goederen vervoer per vrachtwagen dient op volgende wijze beperkt te worden: De steden moeten minder toegankelijk worden voor de grote vrachtwagens dwz er moeten meer overslagmogelijkheden gecreeerd worden. Verder dienen de rijtijden ingeperkt en uitgebreid te worden dwz dat vrachtwagens gedurende de ochtendspits en avondspits geen gebruik mogen maken van de snelwegen. De periodes tussen ochtend- en avondspits worden als volgt gewaardeerd dat tussen ochtend en avondspits er geen vergoeding voor ondernemers is en voor de periode tussen avond- en ochtendspits dus de avond en nachtperiode er wel vergoedingen komen. Mbt het personenvervoer dient het gebruik van de snelweg als volgt ingeperkt te worden dat tijdens de ochtend en avondspits er geen recreatief verkeer op de snelweg mag zijn. De ochtend en avondspitsperioden zijn hoofdzakelijk bedoeld voor werkverkeer.
Het personenwerkverkeer tijdens ochtend- en avondspits wordt zoveel mogelijk ingeperkt door een toename en bevorderen van het thuiswerken, het flexibel maken van werktijden en het bevorderen van het openbaarvervoer.
wordt vervolgd

Jan van Zuchtelen
Voor opmerkingen aanmerkingen en aanvullingen neem contact op.
Plato
Het woord 'school' is afgeleid van het Griekse 'σχολή', dat 'vrije tijd' betekent. Onderwijs was namelijk iets waarvoor je vrije tijd moest hebben: de meeste mensen (ook kinderen) besteedden al hun tijd aan werk. In het klassieke Griekenland bestonden er geen openbare scholen: alleen welgestelde kinderen ontvingen onderwijs van privé-docenten. De beroemde 'school' in Athene was Plato's academie. In deze 'school' waren er echter geen klassen of examens. Het was een plaats waar (wederom welgestelde) denkers converseerden met elkaar, met Plato's ideeën als uitgangspunt. Vandaag zouden we dit een salon noemen. Ook het lyceum van Aristoteles was gelijkaardig, hoewel Aristoteles tweemaal daags een lezing gaf.
Aanmelden
Home